Aktuální informace k současné situaci a opatření JAMU k 14. 10. 2020!

 

Ke dni 22. 10. 2020

Sledujte prosím web koronavirus.jamu.cz

Krizovým opatřením je od 22. října od 6:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 mj.:

 1. omezen (nikoli zakázán, neboť by to bylo protiústavní!) volný pohyb osob na území ČR s výjimkami mj. cest do zaměstnání a k výkonu povinností veřejného funkcionáře (členové orgánů JAMU, orgánů fakult JAMU, prorektoři JAMU a proděkani fakult JAMU),
 2. nařízeno omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami (mj. i výjimkou uvedenou sub. 1 a výjimkou plynoucí z limitů omezení osobní účasti studentů na studiu – viz výše),
 3. nařízeno omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 4. nařízeno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Výjimka z omezení počtu 2 osob je stanovena mj. pro
  1. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  2. osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob (např. členové kolektivních orgánů JAMU v mezích pravidel stanovených zákonem a příslušnými jednacími řády),
 5. zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

 

———————————————-

Ke dni 14. 10. 2020

Krizovým opatřením vlády je pro období od 14. října od 0:00 hodin do 1. listopadu 2020 do 23:59:

 1. zakázána osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a na zkouškách při studiu na vysoké škole, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; tento zákaz se nevztahuje na účast studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních
  školách,
 2. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti; s ohledem na zákaz podle bodu 1. nepovažuje JAMU toto omezení pro vysoké školy za relevantní.

Děkani fakult určí předměty, u kterých je přechod na online výuku možný, jakož i předměty u kterých je naopak takováto výuka nevhodná či nemožná.

Děkan Hudební fakulty rozhodne o případech, kdy je pro samostudium studentů nezbytné používat hudební nástroje nebo technologické vybavení Hudební fakulty v její budově, a přijme organizační a hygienická opatření pro takové samostudium. Samostudiu je v místnosti, kde probíhá, osobně přítomen pouze samostudující.

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se podle § 2 zákona č. 188/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium a maximální doby studia. O tutéž dobu se prodlužuje doba, po kterou se přiznává „nárokové“ sociální stipendium. Doba přerušení studia v uvedené době se na žádost nezapočítává do celkové doby přerušení studia.

 

Divadelní fakulta JAMU počítá s distanční výukou do konce nouzového stavu. tzn. do 3. listopadu 2020. 

Více informací zde, usnesení vlády ke stažení zde

 

———————————————-

Ke dni 9. 10. 2020

Milé studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

s lítostí, ale plným respektem, Vám potvrzujeme včerejší informaci Vlády ČR, že od pondělí 12/10/2020 0:00 do neděle 25/10/2020 23:59 přechází veškerá výuka na Divadelní fakultě do online formy, přičemž bychom rádi zdůraznili:

 • Studentům a veřejnosti je po uvedenou dobu zakázán vstup do pracovišť DF (byt Orlí, DNO, Studio Marta), včetně výukových prostor kolejí Astorka.
 • Pedagogové a zaměstnanci mají vstup do budov či na pracoviště povolen a mohou svoji online výuku vést i z fakultních prostor.
 • Online výuka jednotlivých ateliérů je koordinována jejich vedoucími.
 • Koleje dále budou poskytovat ubytování, nicméně všem, kdo jsou schopni realizovat online výuku ze svého domova, doporučuji dvoutýdenní pobyt ve svém trvalém bydlišti.
 • Všechna aktuální onemocnění či karanténu hlásí studenti i pedagogové svým vedoucím ateliéru, a ti následně na děkanát panu tajemníkovi.
 • Všechna aktuální opatření celoškolského charakteru najdete na známých stránkách https://koronavirus.jamu.cz
 • A v neposlední řadě vás chceme všechny požádat o trpělivost, snahu respektovat distanční výuku, stejně jako o opravdu pečlivé dodržování hygienických předpisů platících v naší koronavirové krizi.

Aktualizace č. 3 k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU ke stažení zde: 2020_10_09_Aktualizace_výuky_3_DF JAMU

 

———————————————-

Ke dni 2. 10. 2020

Vážené kolegyně a kolegové, s účinností ode dne 5. 10. 2020 00:00 hodin a platností do 18. 10. 2020  bylo vydáno opatření Krajské hygienické stanice JMK č. 3/2020,. Dle tohoto nového opatření a Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 vyplývá, že kromě jiných zákazů se nesmí konat:

•       „koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek“;
•       výuka zpěvu a pohybu sportovního charakteru, jelikož po dobu trvání vyhlášení (zatím 5 -18. 10. 2020) „součástí vzdělávání není zpěv“ a „sportovní činnosti“;

Pod tíhou oněch  nařízení na období 5-18. 10. 2020 níže uvedené  předměty DF JAMU neruším, ale ukládám pedagogům modifikovat do alternativní podoby  (technické postupy, experimentální či umělecká teorie):

•       sólový zpěv;
•       ansámblový zpěv;
•       akrobacie;
•       funkční trénink;
•       akrobacie s metodikou;
•       akrobacie, jóga;

V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU (aktuální informace najdete vždy na webu https://koronavirus.jamu.cz) zůstávají v platnosti všechny body z minulé aktualizace č.1. s následujícím zdůrazněním:

•       výuka experimentální či umělecké povahy do počtu 15 osob včetně pedagoga probíhá za osobní přítomnosti;
•       výuka cizích jazyků a hromadných předmětů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla, Teorie a metody herecké tvorby, Kořeny evropské kultury – antika a křesťanství, Umění režie a dramaturgie) je formou online, o dalších ateliérových online předmětech komunikujete s vedoucími ateliérů;
•       výuka online i prezenční bude probíhat zcela dle tradičně stanoveného rozvrhu;
•       všichni členové akademické obce mají povinnost naistalovat si školní licence office microsoft 365 a komunikovat, především v hromadných online hodinách, přes aplikaci MS Teams;
•       kontakt na technologické manažery, kteří jsou stále  (i o víkendu) připraveni Vám s teamsy pomoci:
Ondřej Bulva – bulva@jamu.cz; tel.: 732 908 755;
Vladislav Kruta – kruta@jamu.cz; tel.: 775 688 644;

Návody:

Aktivace O365

MS Teams – návod

Vytvoření teamu v MS Teams

Aktualizace č. 2 k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU ke stažení zde: 2020_10_02_Aktualizace_výuky_2_DF JAMU

 

———————————————-

Ke dni 25. 9. 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

podle mimořádného opatření KHS JMK č. 2/2020, se s účinností ode dne 23. 9. 2020 00:00 hodin do odvolání nařizuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysokých školách. 

Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. individuální návštěvy knihoven a studoven,
 2. individuální konzultace,
 3. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
 4. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 5. klinickou a praktickou výuku a praxi.

V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU (aktuální informace najdete vždy na webu https://koronavirus.jamu.cz) bude, až do odvolání či aktualizačních změn, probíhat výuka v zimním semestru na DF JAMU takto:

 • výuka začíná 1. října 2020,
 • budova DF JAMU na Mozartové bude otevřena denně v obvyklém režimu od 7:00 do 22:00 hodin, v celé budově platí povinnost zapsat se na vrátnici (evidence přítomných v budově), nosit roušky, používat dezinfekci a zbytečně se neshlukovat,
 • pokud je to možné, pro veškerou komunikaci používejte školní e-mail,
 • studenti mohou využívat všechny učebny ve všech patrech budovy,
 • výuka online i prezenční bude probíhat zcela dle tradičně stanoveného rozvrhu,
 • výuka cizích jazyků a dále předmětů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla, Teorie a metody herecké tvorby, Kořeny evropské kultury – antika a křesťanství, popř. další předměty), které navštěvuje více než 15 studentů včetně pedagoga, budou realizovány online formou od druhého týdne výuky,
 • výuka všech předmětů, na které se vztahuje bod d), tedy umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob, bude probíhat řádným způsobem prezenčně dle stanoveného rozvrhu,
 • školní divadla jsou dále v provozu, podle aktuálních zdravotních dispozic absolvujících ročníků.

doc. Mgr. Petr Francán, děkan DF JAMU

Aktualizace č. 1 k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU ke stažení zde: 2020_09_25_Aktualizace výuky_DF JAMU

———————————————-

Ke dni 23. 9. 2020

Milá akademická obci,

jen velmi nerad aktualizuji svá včerejší slova, zveřejněná na sociálních sítích. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice  JMK 2/2020 a  dále dle současné
situace ve vnitrofakultním prostředí:
1)     Odkládám ze zítřka 24/9/2020 dva promoční běhy do doby, kdy bude možné slavnostní uzavření studia provést bez zdravotního rizika. Diplomy  jsou samozřejmě absolventům k dispozici na studijním oddělení a své tituly mohou používat.
2)     Ruším slavnostní průvod k zahájení akademického roku a všechny aktivity s ním spojené v měsíci září.  Hlavními důvody jsou zdravotní rizika a objektivní
obtížnost dodržet stanovená hygienická kritéria.
3)     Imatrikulace prvních ročníků se nebude konat 30. 9. 2020 a studenti se dostaví 1. 10. 2020 na fakultu     dle instrukcí, které jim budou zaslány v následujících dnech;
4)     Akademický rok zahajujeme od 1. 10. 2020. Podobu výuky (osobně, online, offline) jednotlivých předmětů budeme upřesňovat dle jejich charakteru a aktuálních podmínek stanovených Krajskou hygienickou stanicí.

Děkuji Vám všem za pochopení a věřím v naši vnitřní sílu i společnou budoucnost
Divadelní fakulty.

S přáním pevného zdraví, Petr Francán, děkan.

 

 

Sledujte dále prosím koronavirus.jamu.czúřední desku KHS JMK