Historie JAMU

1881
založení varhanické školy v Brně
1885
série článků Leoše Janáčka v Moravské orlici navrhujících zřízení vysoké hudební školy v Brně
22. březen 1920
zákonem číslo 183/1920 Sb. zřízena Státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně; součástí byly i mistrovské třídy pro obor skladby (L. Janáček) a klavír (Vilém Kurz), které navazovaly na konzervatoř, ale neměly právní charakter vysoké školy
1945
dekretem prezidenta republiky číslo 127 Sb. byla zřízena Akademie múzických umění (AMU) v Praze; téhož roku podávají profesoři brněnské konzervatoře memorandum – podpořené stanovisky moravských měst, vysokých škol i institucí – s žádostí o zřízení AMU také v Brně
12. září 1947
byl schválený zákon 168/1947 Sb. o založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s odborem hudebním a dramatickým; při projednávání zákona byl schválený návrh poslankyně Pažoutové (podpořený stanovisky dalších moravských poslanců), aby brněnská akademie nesla jméno Janáčkovo
říjen 1947
 • zahájila činnost Hudební fakulta (23 posluchačů) – zakládající profesoři: Antonín Balatka, Gracian Černušák, Josef Jedlička, František Kudláček, Ludvík Kundera, Viktor Nopp, Vilém Petrželka, František Schäfer, Bohumil Soběský, Vilém Vaňura;
 • děkanem JAMU byl jmenován emeritní ředitel brněnské konzervatoře, skladatel Jan Kunc; organizační statut určoval základní oblasti studia: skladbu a dirigování, operní dramaturgii, režii a herectví, hudební teorii, hru klavírní, houslovou, hru na ostatní orchestrální nástroje, varhanní hru
 • operní a komorní zpěv a skladba se studovaly 10 semestrů, ostatní hudební obory 8 a dramatické 7 semestrů;
 • studium na JAMU bylo zrovnoprávněno s ostatními vysokoškolskými studiemi ; JAMU byly přiděleny budovy: Smetanova 14, Komenium na Kounicově 34, pojišťovna na Joštově ulici 2
18. květen 1948
akt slavnostního otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
25. červen 1948
 • usnesením ministra školství, věd a umění se na Janáčkově akademii múzických umění v Brně otevírá Dramatický odbor s obory režie a herectví
 • děkanem byl jmenován řádný profesor Masarykovy univerzity Frank Wollman, přední osobnost brněnské teatrologie
říjen 1948
rektorem JAMU byl jmenován klavírista a skladatel PhDr. Ludvík Kundera
1948/49
 • v tomto akademickém roce na JAMU přednáší 27 profesorů a 10 lektorů; škola má 66 posluchačů na Hudební fakultě a 19 Divadelní fakultě (celkem 85 studentů)
 • základními obory studia na Divadelní fakultě jsou: herectví, režie a od roku 1950 i dramaturgie a divadelní věda; pro praktickou práci studentů dramatického oboru bylo zřízeno Divadelní studio v sále Nového domova na Gorkého ulici 43; první premiérou bylo pásmo K. Biňovce Na nás záleží (12. únor 1949); následně je divadelní studio JAMU umístěno v divadelní budově na Výstavišti
1949
JAMU přidělena polovina budovy bývalého německého gymnázia na Komenského nám. 6, dále škole patří Komenium na Kounicově 34, místnosti na Joštově ulici 2; varhanní obor byl umístěn na konzervatoři – třída Kpt. Jaroše 45
1950
premiéra opery Františka Škroupa Dráteník; studentská operní představení se hrála na různých scénách brněnských divadel
říjen 1951
 • děkanem Hudební fakulty byl jmenován houslista František Kudláček, děkanem Divadelní fakulty fonetik Jaromír Michal
 • studentské divadlo hraje v Krajském oblastním divadle (později Divadlo bratří Mrštíků) – první premiéra Puškinův Evžen Oněgin
1952
definitivním sídlem divadelního studia JAMU se stává sál Marta na Bayerově ul. 5; na stavebních úpravách se značnou měrou podíleli studenti herectví a režie Alois Hajda, Lubomír Kostelka, Vladimír Menšík, Jiří Tomek, Milan Vágner a další;
5. říjen 1952
otevření Divadelního studia na Bayerově ulici premiérou hry lotyšské autorky Anny Brodele Učitel Straume
1954
založeno Operní studio JAMU z iniciativy Oty Zítka
1959
vládní nařízení číslo 58/1958 zrušilo dělení JAMU na fakulty; z divadelních oborů zůstává jen katedra herectví
1961
Operní studio JAMU získalo sál v Husově sboru na ulici Svatopluka Čecha 35
1964
z iniciativy vedoucího herecké katedry doc. Miloše Hynšta je po mnohaleté přetržce opět otevřeno studium činoherní režie
1965
také druhá polovina budovy na Komenského nám. 6 předána JAMU, ve školní aule se začaly pořádat koncerty; vzniklo Studio soudobé hudby při katedře skladby a dirigování
1966
ve struktuře školy jsou obsaženy následující katedry a kabinety: skladby a dirigování, instrumentální, sólového zpěvu, operní režie a operního herectví; činoherního herectví a režie; kabinety teorie umění, kultury pohybu, marxismu-leninismu, jazyků
1967
na JAMU poprvé probíhají Mezinárodní interpretační kurzy
1969
ustavena Katedra syntetických divadelních žánrů
1971
z politických důvodů byli z funkcí prorektorů odvoláni prorektoři Miloslav Ištvan a Marie Mrázková a školu musí opustit pedagogové Vlasta Fialová, Vítězslav Gardavský, Alois Hajda, Miloš Hynšt, Vojtěch Jestřáb, Bedřich Jičínský, Josef Karlík, Bořivoj Srba, Milan Uhde, Igor Zhoř
1974
zavedeno dvouleté postgraduální studium činoherní režie
1975
 • dokončena přestavba technického zázemí Komorní opery Miloše Wasserbauera
 • v rámci prováděné integrace se spojuje operní a činoherní režie do jedné katedry, operní herectví se vrací na Katedru operního zpěvu
1983
zahájena výuka oboru hra na bicí nástroje
19. listopad 1989
první pracovní schůzka studentského stávkového výboru v reakci na zásah bezpečnostních složek proti průvodu studentů dne 17. listopadu v Praze na Národní třídě
20. listopad 1989
studenti JAMU se připojují k celostátní stávce studentů a divadelníků, koná se shromáždění studentů, pedagogů a pracovníků školy
29. listopad 1989
vzniklo Občanské fórum na JAMU; vrcholí studentské aktivity ve výjezdech do továren a škol; ustavena studentská rada JAMU
1990
 • novou rektorkou byla zvolena Alena Štěpánková-Veselá
 • zahájena rekonstrukce Studia Marta
21. duben 1990
 • vydání nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb. o obnovení členění JAMU na fakulty – hudební a divadelní; utvářením obnovované Divadelní fakulty je pověřen Josef Kovalčuk;
 • Divadelní fakulta získává prostory na Burešově ulici 20; na fakultu se vrací pedagogové propuštění na počátku 70. let, ale přicházejí i nové osobnosti, zejména ze studiových divadel
1990/91
vedle stávajících oborů činoherní herectví a činoherní režie se Divadelní fakultě otevírají nové studijní obory: muzikálové herectví, loutkoherectví, divadelní dramaturgie, scénografie, taneční pedagogika
16. květen 1991
slavnostní otevření Studia Marta na Bayerově ulici 5 po rekonstrukci; při této příležitosti se koná první festival Setkání divadelních škol – začátek pozdějšího každoročně konaného Mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER
1991/92
novým studijním oborem na Divadelní fakultě se stává rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika; na Hudební fakultě obor hra na cembalo
1992
první jednání o budově na Mozartově ulici 1 jako sídle Divadelní fakulty (náhrada za objekt na Burešově ulici, plánované sídlo Nejvyššího soudu ČR)
červen 1992
zahájena rekonstrukce objektu na Mozartově 1
28. září 1992
slavnostní otevření budovy Divadelní fakulty na Mozartově ulici – zahájení akademického roku v nových prostorách
1992/93
otevření dalších studijních oborů na Divadelní fakultě: dramatická výchova, divadelní manažerství a výchovná dramatika pro Neslyšící
7. říjen 1993
udělen čestný doktorát JAMU Rudolfu Firkušnému (první čestný doktorát JAMU)
1993/94
otevření dalších studijních oborů na Hudební fakultě: duchovní hudba a hudební manažerství; zahajuje se doktorandské studium na obou fakultách
1994
první ročník Soutěže Leoše Janáčka na Hudební fakultě
listopad 1995
slavnostní otevření rekonstruované budovy na Komenského nám. 6
prosinec 1995
první ročník Mezinárodního sympozia divadelní antropologie na Divadelní fakultě
1997
 • udělen čestný doktorát JAMU Ludvíku Kunderovi;
 • zahájena výstavba prvních vlastních kolejí JAMU – Informačního, výukového a ubytovacího centra na ulici Novobranská;
 • dokončena přístavba technického zázemí a zkušebních prostor Studia Marta
1998
rektorát opouští budovu Komenského nám. 6 a stěhuje se do zrekonstruovaných prostor na Beethovenově ul. 2
1999
 • slavnostně otevřeno Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka na Novobranské ul. 3. Do těchto prostor je přestěhována knihovna JAMU z Gorkého ul.;
 • první zasedání patnáctičlenné Správní rady JAMU;
 • na Divadelní fakultě je otevřen nový obor jevištní technologie
2000
inaugurace nové insignie JAMU (návrh a umělecké zpracování Otmar Oliva)
2001
 • udělen čestný doktorát JAMU dramatikovi Václavu Havlovi;
 • inaugurace varhan na Hudební fakultě – dílo německé firmy Fischer und Krämer
2003
první ročník Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol
2004/2005
otevřeny nové obory hra na kytaru (Hudební fakulta) a klaunská scénická a filmová tvorba (Divadelní fakulta)
2008
rozšíření akreditace o studijní obory multimediální kompozice, hra na klavír a klavírní pedagogika (HF), audiovizuální tvorba a divadlo (DIFA)
2010
na Hudební fakultě je akreditován nový obor jazzová interpretace
2012
otevřeno Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU na Orlí ul. 19
2013
novými obory na Divadelní fakultě se stávají světelný design a taneční a pohybové divadlo a výchova
2014
Hudební fakulta rozšiřuje možnosti studia o obory hra na tubu a historická interpretace