Činoherní režie

ČINOHERNÍ REŽIE

Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům jednak základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti, jednak je seznámit s konkrétní praktickou divadelní činností

Paralelně je rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu, a to hlavně formou seminářů.

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti a seznámit je s konkrétní praktickou divadelní činností. Vedle oblasti teoretické a historické je paralelně rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu.

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

ČINOHERNÍ REŽIE

Absolventi bakalářského studia mohou být:

Režiséři ve studiových divadlech a divadlech komornějšího charakteru

Asistenti režie v divadle (konzultace s režisérem nad koncepcí inscenace, vedení aktuální režijní knihy, pomoc při organizaci inscenace v zákulisí – přehled o práci techniků, rekvizitářů a dalších jevištních složek, organizace externistů v inscenaci, režie dílčích sekvencí)

Pomocní režiséři v rozhlase, televizi, filmu (režie komparzních scén)

Zvukoví režiséři (rozhlas, dabing, televize)

Režiséři (manažer, dramaturg) agenturních aktivit

Výkonní produkční v divadle, televizi či filmu

Pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)

Určitý počet absolventů bakalářského studijního programu je zároveň připraven – po splnění požadavků přijímacího řízení – pro studium navazujícího magisterského programu Činoherní režie

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Juraj Augustín

Ivan Buraj

Martin Čičvák

Hana Mikolášková-Kovaříková

Janka Ryšánek-Schmidtová

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Absolventi bakalářského studia mohou být:

lektoři v divadle

programově-organizační pracovníci agentury

redaktoři divadelních tiskovin

tiskoví mluvčí divadla

redaktoři, moderátoři pro oblast kultury a divadla v médiích

redaktoři kulturních rubrik některých periodik

recenzenti pro oblast divadla

pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

David Drozd

Vladimír Fekar

Matěj Nytra

Viktorie Knotková

Kateřina Menclová

ČINOHERNÍ REŽIE

Studenti bakalářského studia Činoherní režie by měli rozumět struktuře divadelní inscenace a být schopni vytvořit samostatně menší scénický tvar. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/cinoherni-rezie

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Bakalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-dramaturgie

Specifikace oboru
Kód Rez
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0215A310005 Rez_Dram:B Dramaturgie a režie
Akreditováno do 10. 08. 2029