ERASMUS+

 

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace. Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci.  Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. 
Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí
a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. 

Cílem programu Erasmus+ je podporovat vzdělávací, profesní a osobní rozvoj zúčastněných studentů a absolventů. V rámci všech svých akcí program také usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. V neposlední řadě přispívá k dosažení cílů EU souvisejících s digitální transformací, udržitelným rozvojem a aktivním občanstvím. Erasmus Charta studenta výše uvedené hodnoty a priority odráží a jejím účelem je řádně informovat účastníky o právech a povinnostech a přispět k úspěchu jejich pobytu v zahraničí.

Priority programového období Erasmus+ 2021 – 2027

  • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
  • Udržitelnost: realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
  • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů vzdělávání
  • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise  a dále také na stránkách Národní agentury.

Erasmus+ pro studenty VŠ

Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi spřátelenými školami. Studenti mají možnost poznat jiné výukové systémy, nové pedagogy, kulturu jiné země a v neposlední řadě porovnat úroveň studentů, pedagogů, tréninkových a výukových metod i uměleckých výstupů se svoji domovskou školou. 

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt (SMS) nebo pracovní stáž (SMP). Na studijní pobyt je možné vyjet na školu, se kterou má DF JAMU uzavřenou bilaterální smlouvu (seznam smluv je zveřejněn na webu Zahraničního oddělení DF). Pokud má student zájem o pracovní stáž, je možné ji uskutečnit na téměř jakékoliv zahraniční instituci s výjimkou institucí EU a organizací spravujících programy EU (např. Národní agentury).

  • Délka mobilit je 2 – 12 měsíců, u doktorandů lze i kratší mobility v délce 5 – 30 dní
  • Na Erasmus je možné vyjet i opakovaně (jednotlivé výjezdy se sčítají, jejich celková délka nesmí překročit 12 měsíců/studijní cyklus)
  • Při výběru zahraniční instituce ZO DF doporučuje se seznámit se závěrečnými zprávami studentů uložených v ISu
  • Doporučené semestry výjezdů pro jednotlivé studijní programy DF a jejich specializace zde: Erasmus_doporučené_semestry
  • Výše stipendií – sazby viz. tabulka: SAZBY 2023_stipendia

Více  informací o programu Erasmus+ najdete i v komunikační kampani Erasmus roste.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK  INTERNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA  OBA SEMESTRY AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025  JE 31. LEDNA 2024.   Přihláška na STUDIJNÍ POBYTY se podává prostřednictvím systému ISOIS, na PRACOVNÍ STÁŽE pak přes zvláštní formulář

Pokud uvažujete, že se  příští rok zapojíte do  programu Erasmus+, ale  máte nějaké pochybnosti, podívejte se do Kompletního průvodce vytvořeného studenty, kteří na Erasmu již byli. Průvodce byl realizován ve spolupráci s Erasmovou studentskou sítí (ESN) a najdete ho zde.  

Erasmus+ pro pedagogy a zaměstnance VŠ

Program Erasmus+ nabízí pedagogům a zaměstnancům VŠ možnost v realizovat výukové a školící pobyty v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden). Doporučená délka mobility je v případě DF JAMU 2 – 5 pracovních dní. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

Program Erasmus+ umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Seznam partnerských škol DF JAMU, kam je možné na výukový pobyt vyjet, naleznete zde. Na výukový pobyt mohou vyjet pedagogičtí zaměstnanci, včetně studentů doktorského studia, kteří jsou již na škole zaměstnaní.

Administrativní zaměstnanci mohou absolvovat  školení na partnerské vysokoškolské instituci, i v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzděláván a práce s mládeží.

Interní uzávěrka přihlášek do programu Erasmus+ pro AR 2024/2025 je stanovena na 31. leden 2024. Formulář interní přihlášky pro PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE DF JAMU naleznete zde.