Úřední deska

Dokumenty

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

  Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/54/doc/

  Katalog akreditovaných programů

  Akreditované studijní programy DF JAMU

  Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

  V roce 2016 vstoupila v platnost novela zákona o vysokých školách, která s sebou přinesla změny v požadavcích na akreditaci studijních programů a institucí vyššího vzdělávání, regulací a zajištění kvality. JAMU získala projektové financování na vypracování svého systému zajištění kvality v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a sportu České republiky. V rámci tohoto projektu instituce vypracovala nový soubor interních předpisů (v reakci na požadavky novely vysokoškolského zákona) a začala pracovat na interním systému zajištění a hodnocení kvality. Externí hodnocení fakult JAMU v roce 2019/20 bylo také zahrnuto do tohoto projektu (zdroj: Sebehodnotící zpráva (SZ) str. 3-4).

  JAMU zadala organizaci MusiQuE provedení hodnocení zvyšování kvality instituce na dvou fakultách (Hudební a Divadelní) zaměřeného na posouzení vzdělávacích a uměleckých aktivit a systémů kvality využívaných na fakultách. Přezkum Divadelní fakulty byl subdodavatelsky zadán společnosti EQ-Arts a při přípravě na kontrolu na místě došlo k mapování norem a pokynů MusiQuE pro přezkum institucí ve vztahu ke standardům a předpisům EQ-Arts. Tyto soubory standardů byly shledány téměř identickými a v případech, kdy byly směrodatné otázky nebo podpůrné materiály hlouběji rozpracovány v materiálech jedné či druhé organizace, byl tento dodatečný detail zapracován i do výsledné sestavy sloučených standardů.

  Dva hodnotící týmy působily paralelně na obou fakultách, přičemž MusiQuE prováděla celkovou koordinaci hodnotícího procesu. Poznatky získané hodnotícími týmy v průběhu jejich společné kontroly na místě spolu se sebehodnotícími zprávami a související dokumentací poskytnutou oběma fakultami představují úplný soubor primárních údajů, na kterých jednotlivé komise založily své rozbory a následné výstupy tohoto procesu – dvě zprávy o hodnocení zvyšování kvality. Obě zprávy zachycují aktuální stav na úrovni fakult a poskytují doporučení zaměřená na zlepšení kvality pro konkrétní kontext, v rámci kterého obě fakulty působí. Jelikož však hodnotící týmy pracovaly v těsné spolupráci v průběhu celého hodnotícího procesu, určily sadu doporučení ve vztahu k institucionální úrovni, která jsou uvedena samostatně v závěrečné části obou zpráv. Oba týmy společně navrhují JAMU, aby zvážila tato doporučení, jakožto prostředek k dalšímu rozvoji vlastních mechanizmů a postupů, které by umožnily silnější podporu složek univerzity v rámci jednotlivých procesů zvyšování kvality.

  Zpráva – Hodnocení zvyšování kvality, Divadelní fakulta JAMU v českém a anglickém jazyce:

  2020.06.30 JAMU Final Review Report. Theatre Faculty

  Divadelní fakulta JAMU_závěrečná hodnotící zpráva_2020