Orgány a vedení fakulty

V čele Divadelní fakulty stojí její děkan, doc. Mgr. Petr Francán. Fakulta má také čtyři proděkany, kteří se zaměřují na studium, výzkum, rozvoj a uměleckou činnost. Proděkanem pro studium je doc. Ing. David Strnad, proděkankou pro výzkum doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., proděkankou pro rozvoj doc. MgA. Blanka Chládková a proděkanem pro uměleckou činnost doc. MgA. Michal Zetel, Ph. D.

Fakulta má také svoji tajemnici, tuto funkci v současné době vykonává Ing. Mgr. Alena Valentová.

O hladký chod fakulty se dále starají další důležité orgány, jako je Kolegium děkana Divadelní fakulty, Akademický senát, Umělecká rada a další rady a komise.