Umělecká rada

Umělecká rada Divadelní fakulty je poradním orgánem děkana, který ji také jmenuje. Má dvacet čtyři členů. Dvě třetiny z nich působí přímo na Divadelní fakultě, třetina pak mimo ni, například na dalších vysokých školách nebo uměleckých institucí.

Umělecká rada je takovou radou moudrých, na kterou se může děkan obrátit, když potřebuje diskutovat konkrétní téma. Konzultovat s ní naopak musí strategické koncepce a záměry vedení fakulty či akreditace studijních programů ve všech stupních studia. Na její půdě probíhají také habilitační řízení vedoucí k získání titulu docenta nebo řízení k jmenování profesorem. Navrhuje také kandidáty na titul doctor honoris casusa, tedy čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění.

Předseda

Členové

Dokumenty