Činoherní režie

ČINOHERNÍ REŽIE

Základním cílem magisterského studia činoherní režie je pak vychovat samostatné režiséry - umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů, osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet, za pomoci všech složek divadelní syntézy, strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní

Po oba roky je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty.

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Cílem magisterského studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Do navazujícího magisterského studia Divadelní dramaturgie se uchazeči přihlašují s návrhem anotace magisterské diplomové práce a absolventského projektu.

ČINOHERNÍ REŽIE

Absolventi magisterského studia mohou být:

Divadelní režiséři (samostatně činný režisér v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

Umělečtí ředitelé divadla (nebo umělecký šéf souboru)

Režiséři v rozhlase nebo televizi

režiséři mediálních projektů

režiséři projektů mimo divadelní prostor (příroda, ulice, společenská obchodní centra, happeningy, pouliční divadlo, performance atd.)

středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti činoherní režie, herectví

možní uchazeči o doktorský studijní program v oboru Dramatická umění se specializací Činoherní režie

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Juraj Augustín

Ivan Buraj

Martin Čičvák

Hana Mikolášková-Kovaříková

Janka Ryšánek-Schmidtová

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Absolventi magisterského studia mohou být:

divadelní dramaturgové (samostatně činný dramaturg v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

divadelní autoři, dramatici, libretisté… (samostatně činný autor dramatických textů)

redaktoři odborného tisku (divadelní revue atp.)

kulturní redaktoři v médiích (rozhlas, televize, internet)

středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti dramaturgie, dějin a teorie divadla

manažery v oblasti řízení divadla či divadelního souboru

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

David Drozd

Vladimír Fekar

Matěj Nytra

Viktorie Knotková

Kateřina Menclová

ČINOHERNÍ REŽIE

V navazujícím magisterském studiu se prohlubuje schopnost komplexnější interpretace dramatického textu a následného vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce jevištního díla. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/cinoherni-rezie

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

akalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-dramaturgie

Specifikace oboru
Kód CINREZ
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0215A310004 Rez_Dram:N Dramaturgie a režie
Akreditováno do 10. 08. 2029