Divadlo a výchova pro Neslyšící

Cílem studia specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby uměleckého vzdělávání a pro oblast volnočasových aktivit, pro oblast divadelních aktivit skupin se specifickými potřebami, a to především pro oblast Neslyšících a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Cílem magisterského studia Divadlo a výchova pro Neslyšící je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním pro praxi s akceptací specifik studentů i cílových skupin dětí, mládeže a dospělých. Je kladen také důraz na kultivaci a vzdělání v oblasti uměleckého využití znakového jazyka a uměleckého tlumočení do znakového jazyka.

 

Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově a výzkum specifických forem divadla Neslyšících a pro Neslyšící.

Na magisterské studium jsou přijímáni studenti s úplným vysokoškolským bakalářským vzděláním z Dramatických umění. Uchazeči, kteří studovali příbuzné studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat znalost oboru. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými materiály, tedy nad návrhem a anotací diplomové práce a magisterského absolventského projektu. Studium je určeno pro neslyšící i slyšící uchazeče.

Absolventi magisterského studia nacházejí uplatnění ve sféře vzdělávání a kultury, potvrzuje se totiž, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy v rámci vzdělávání neslyšících dětí a mládeže i dospělých. Absolventi umí volit a spoluvytvářet metodiku oboru pro pedagogický proces, jsou schopní přesvědčivě a profesionálně prezentovat odborníkům i veřejnosti odborné názory, kritické postoje i specifické přístupy v českém jazyce, českém znakovém jazyce. Jsou nositeli kultury Neslyšících a stávají se identifikačními vzory hodnými následování.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

například v:

Divadlo Neslyšících

Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)

Skupina Hands Dance

Divadelní spolek OUKEJ

Magisterské studium rozvíjí především divadelní oblast tohoto oboru a zkoumá možnosti divadla jako výchovného prostředku. Rozvíjí také oblast uměleckého tlumočení divadla a hudby do znakového jazyka.

https://studujdf.jamu.cz/specializace/vychova-a-divadlo-pro-neslysici/

Specifikace oboru
Kód VDN
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0215A310015 Div_vych:N Divadlo a výchova
Akreditováno do 15. 12. 2030