Fyzické divadlo

ČINOHERNÍ HERECTVÍ

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované dramatické umělce

Studium klade důraz na komplexní znalosti historie i současnosti českého a světového divadla. Absolventi pak prokazují hluboké znalosti teorií a metod herecké tvorby, které dokážou kriticky konfrontovat s vlastními poznatky, zkušenostmi a názory, a jsou připraveni je originálně využívat a rozvíjet.

FYZICKÉ DIVADLO

V ak. roce 2021/22 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

Cílem studia je vzdělávat mladé umělce - tvůrce i interprety - v oblasti scénických umění se zaměřením na fyzické divadlo a dramaturgii scénického pohybu (tance nebo cirkusových dovedností), autorského herectví, klaunského herectví. Současně je jim vštěpován praktický přístup k práci s novými médii a k jejich scénickému využití.

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Cílem studia je soustředěná příprava na profesionální zvládání rolí v divadelních inscenacích s důrazem na hudební divadlo. Absolventi jsou vybaveni praktickými a teoretickými dovednostmi z oboru herecké tvorby, pohybových disciplín a zpěvu i dějinnými souvislostmi.

ČINOHERNÍ HERECTVÍ

Přijímací řízení probíhá zpravidla ve dvou, výjimečně ve třech kolech. Do prvního kola je uchazeč vyzván k nastudování zpaměti a k hereckému ztvárnění dvou až tří libovolných monologů z dramatické literatury a také dvou až tří libovolných textů žánru poezie a prózy. Ve druhém (případně třetím) kole dochází také na zadání improvizačních úkolů přímo na místě. Komise může také postupujícím do dalšího kola uložit přípravu konkrétních textů, například vybraného dialogu dvou postav. Vyžaduje se také lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti a osvědčení od foniatra.

FYZICKÉ DIVADLO

V ak. roce 2021/22 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

Při zápisu je nutné předložit motivační dopis a také tvůrčí portfolio. Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo má formu dvoudenního workshopu, kde je kladen důraz na interpretační schopnosti uchazečů. Druhé kolo je pohovorem, ve kterém uchazeč rozpracuje koncepci hypotetické inscenace na základě tématu zadaného současně s pozvánkou do tohoto kola. Zde je kladen důraz na schopnost konceptuálního uvažování o divadelní inscenaci a její praktické realizaci. Také se prověřují znalosti o fyzickém divadle, novém cirkusu a současném tanci.

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Přijímací řízení probíhá dvoukolově ze všech tří disciplín, tedy z části herecké, pěvecké a taneční. Komise nehledá skvělé tanečníky a zpěváky, ale talentované a otevřené uchazeče, kteří jsou schopni se dále vzdělávat. Během přijímacího řízení se zkoumají předpoklady pro studium, kreativita, pohybová a hlasová vybavenost.

ČINOHERNÍ HERECTVÍ

Absolventi Činoherního herectví dokážou ve své vlastní umělecké tvorbě kritickým a originálním způsobem prakticky využívat prvky různých hereckých metod a teorií. Orientují se v problematice odborné analýzy divadelních inscenací a hereckého výkonu a mají schopnost samostatné analýzy odborného textu. Zvládnou stanovit vhodnou metodu pro hereckou interpretaci textu a jsou schopni jejího praktického provedení na profesionální úrovni. Současně vykazují vysokou pohybovou vybavenost a jsou schopni tvůrčí spolupráce s hereckými partnery i s užším inscenačním týmem při vzniku představení. Při následující práci pak budují linii vlastního názoru a svojí tvorbou se podílí na výzkumu umění.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Miroslav Donutil

Boleslav Polívka

Pavel Liška

Erika Stárková

Radúz Mácha

FYZICKÉ DIVADLO

V ak. roce 2021/22 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

Absolventi jsou dále schopni erudovaně spolupracovat s umělci z jiných oborů a komunikovat s produkcemi a vedeními divadel či festivalů. Při práci pod vedením jiných umělců (režisérů či choreografů) zvládají samostatně pracovat a osvojit si jejich umělecký a filosofický záměr. Po vystudování tak část absolventů míří do divadla a paralelně se věnují vlastní tvorbě. Další budují svou kariéru jako nezávislí scéničtí tvůrci v oblasti fyzického divadla, tance, nového cirkusu či komediálního divadla. V České republice i v zahraničí.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Jazmína Piktorová

Ekaterina Plechková

Viktor Černický

Pavol Seriš

Alexandr Stankov

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Absolvent Muzikálového herectví opouští školu jako komplexně připravený umělec schopný ve své práci spojovat více žánrů - herectví, pohyb a zpěv. Díky této kombinaci bude jeho práce pestřejší a na trhu práce bude mít také vyšší šanci na zajímavé uplatnění.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Roman Vojtek

Jitka Čvančarová

Daniela Šinkorová

Dušan Vitázek

Radka Coufalová

ČINOHERNÍ HERECTVÍ

Studium Činoherního herectví nabízí znalosti z historie a současnosti celosvětového divadla. Studenti si osvojí nezbytné dovednosti pro jevištní tvorbu na profesionální úrovni. Během studia je kladen důraz na schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů, jejich tvůrčí aplikace a další rozvoj. Studium je završeno absolventským výkonem ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí. Výuka probíhá ve čtyřech samostatných ateliérech a jejich metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

https://studujdf.jamu.cz/cinoherni-herectvi

FYZICKÉ DIVADLO

V ak. roce 2021/22 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

Ateliér Fyzického divadla klade důraz na fyzický trénink, proces a vývoj tvorby, na intermediální a dramaturgické myšlení, workshopy a coaching se zahraničními tvůrci. Je zaměřen na pohybovou a hereckou tvorbu a vzdělávací proces se skládá ze tří hlavních linií: fyzické divadlo, autorské herectví a do třetice využití multimédií – projekce. Toto praktické studium, jež je zaměřené na performance a tvorbu, doplňují taktéž teoretické a kritické kurzy.

https://studujdf.jamu.cz/fyzicke-divadlo

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Muzikálové herectví vzniklo na JAMU v roce 1990 a po celou dobu reaguje na vývoj v inscenacích muzikálových děl. Výuka je neustále doplňována o nové disciplíny. Studenti získají znalosti z historie a současnosti divadla, schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů a jejich tvůrčí aplikace. Studium je završeno absolventským výkonem v Divadle na Orlí nebo ve Studiu Marta. Výuka probíhá ve třech samostatných ateliérech a jejich metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

https://studujdf.jamu.cz/muzikalove-herectvi

Specifikace oboru
Kód FyD
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
M0215A310002 Her_Tvo:M Herectví
Akreditováno do 26. 10. 2029