Scénografie

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci

Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující:

k získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury, výtvarného umění, filosofie a divadla jako profilujícího předmětu,

ke zvládnutí výtvarných výrazových prostředků (kresba, malba, grafika, plastika, instalace, akční - umění, foto, video, light design a práce na PC),

k analýze a vizuální transformaci zadaného tématu metodou asociačních řad, k volnému zpracování témat neinterpretační cestou, za použití svébytných forem

k získání potřebných technologických základů jevištní, kostýmní, výstavní a výtvarné tvorby a světelného designu

Syntézou těchto postupů a tvůrčím zaměřením pedagogů se profiluje ateliér zaměřený nejen na klasickou scénografii a kostýmní tvorbu, ale i na tvorbu experimentální, módu a design. Souběžně se zabývá performancí, instalací, grafikou, novými médii a výstavnictvím.

Studium scénografie probíhá na dvou stupních. Během tříletého bakalářského studia student získá základní dovednosti samostatné práce při zrodu představení, je schopen rozebrat text či téma a tvůrčím způsobem zpracovat zadané úkoly při přípravě a realizaci inscenace. Studium obhajuje bakalářskou diplomovou prací a bakalářským uměleckým výkonem.

V navazujícím dvouletém magisterském studiu student samostatně pracuje na osobních tématech a spolupracuje na inscenacích realizovaných ve školním studiu Marta. V magisterském studiu se profiluje osobnost studenta jako samostatného tvůrce i člena tvůrčích realizačních týmů.

Ateliér scénografie usiluje o propojení určitých výukových programů s jinými školami uměleckého zaměření (FAVU Brno, VUT Brno), diversifikuje potřebné předměty a spolupracuje s pedagogy dalších oborů, kteří obohacují výuku. Účastní se tuzemských a mezinárodních festivalů a výstav.

Vedle plnění akademických úkolů se studenti Ateliéru scénografie pravidelně účastní:

programů v rámci ateliéru: Dny otevřených dveří, Dny scénografie, PQ, ateliérové výstavy a akce, nezávislé projekty a dílny,

programů v rámci školy: předváděčky, představení v divadle Marta, Mezinárodní festival Setkání / Encounter, pouliční divadlo, Slavnost masek, meziateliérové dílny,

programů nad rámec školy : semináře a stáže, spolupráce s jinými fakultami.

Charakter studia v ateliéru scénografie a jeho strukturu a vývoj určuje výběr odborníků vyučujících profilové předměty ve svých ateliérech a zaměření jejich odborné činnosti.

Přijetí do navazujícího magisterského studia vyžaduje především řádně ukončené bakalářské studium, prezentaci portfolia, předložení záměru dalšího studia, anotaci diplomové magisterské práce a záměr absolventského projektu. V prvním kole je na základě zaslaných materiálů posuzována osobnostní a umělecká zralost a provázanost v týmu. Ve druhém kole se pak v hovoru s komisí zjišťují odborné předpoklady.

Absolventi navazujícího magisterského studia

jsou umělci, tedy odborníci, kteří uplatňují své schopnosti a získané zkušenosti v praxi napříč kreativními průmysly. Prokazují praktické i teoretické znalosti v oblasti divadelní a filmové scénografie, designu kostýmu a oděvu, světelného designu, projekčních technologií a výstavnictví. Orientují se ve vývoji a současných tendencích v teorii umění, stejně tak v oblasti světelných technologiích a jejich ovládání. Při tvorbě scénografické vize umí pracovat s videem a projekcemi. Zvládají vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat dramaturgickou a světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show a podobně.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Markéta Oslzlá

Anita Nemkyová

Marek Cpin

Linda Dostálková

Jan Matýsek

Magisterské navazující studium připraví umělce pro pozice v uměleckých a dalších kreativních průmyslech s důrazem na uplatnění v oblasti divadla, tance, filmu a vizuálního umění.

https://studujdf.jamu.cz/scenografie

Specifikace oboru
Kód SCENOGR
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0212A310003 Sce_Sd:N Scénografie
Akreditováno do 16. 10. 2028