Světelný design

Cílem studia je připravit odborníky v oblasti světelného designu s hlubokými znalostmi světelných a projekčních technologií. Absolventi disponují širokou škálou teoretických i praktických vědomostí (historie divadla, estetika světla, 3D grafika apod.), které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat nejen v oblasti divadelní tvorby.

Studium dvouletého navazujícího magisterského programu je založeno na úzkém propojení dramaturgie, režie a scénografie při tvorbě základního prostorově-světelného konceptu divadelní inscenace. Napříč studiem dochází k uvažování o světle v různých uměleckých kontextech.

Důraz je také kladen na vlastní autorskou tvorbu. Umělecký rozvoj v oblasti Light Artu je nedílnou součástí studia. Uměleckou práci se světlem vnímáme v nejširším slova smyslu, podporujeme mezioborové umělecké projekty i výzkum v oblasti světla (např. aplikace LED pásků v divadelní tvorbě). 

Přijímací řízení

Uchazeč o studium musí být absolvent nejméně bakalářského stupně studia s výtvarným, výtvarně-technickým nebo mediálním zaměřením a ve stanoveném termínu podat přihlášku ke studiu (portfolio vlastních tvůrčích prací se zaměřením na médium světlo, úvahu o předpokládané diplomové práci a další náležitosti viz https://studujdf.jamu.cz/prihlaska/). V prvním kole, které probíhá bez účasti uchazeče, komise hodnotí zaslané podklady. Druhé kolo probíhá s uchazečem a má tři části – písemný test, pohovor nad vlastním portfoliem a diskuse o směřování a záměrech uchazeče během studia.

Průběh studia

Studijní plán zahrnuje technické a humanitní předměty. Některé z nich jsou založeny na spolupráci s jinými ateliéry. Součástí pravidelné výuky jsou workshopy, exkurze a semináře s českými i zahraničními odborníky z praxe. V rámci semestrálních úkolů studenti spolupracují na školních projektech, stávají se součástí tvůrčích týmů, získávají cenné zkušenosti a kontakty. Absolventský projekt mají možnost uskutečnit v jednom ze školních divadel. Studenti jsou motivováni k účasti na festivalech a konferencích.

Kromě divadelních projektů se studenti účastní také ateliérových projektů, které mohou vycházet i z jejich vlastní autorské tvorby. Ta však nemusí být nutně spojena s divadlem např. světelná instalace, videomapping, koncertní svícení aj. 

Ateliér světelného designu se snaží vzdělávat odborníky pro umělecké a technickoprovozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí.

Absolvent prokazuje široké praktické i teoretické znalosti v oblasti světelného designu a projekčních technologií, orientuje se ve vývoji a současných trendech světelných technologií a jejich řízení, disponuje hlubokými vědomostmi historie a teorie světového a českého divadla a scénografie. Prokazuje orientaci v dalších divadelních oborech (režie, dramaturgie, scénografie) a má základy znalostí filmového, galerijního a architektonického svícení, které dokáže rozšířit a uplatnit v praxi.

Je schopen vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat světelnou koncepci inscenace, filmu, eventu apod., od dramaturgické koncepce až po realizaci. Absolvent je kompetentní samostatně navrhnout světelný design inscenací všech divadelních žánrů (činohra, opera, tanec, performance aj.), vytvořit světelnou koncepci v tvůrčím týmu v souladu s režijní a scénografickou koncepcí. Je schopný adaptovat světelnou koncepci do konkrétního typu divadelního prostoru s konkrétní scénografií a konkrétními světelnými zdroji a realizovat ji s místním osvětlovacím týmem.

Prostor ateliéru se nachází v hlavní budově Divadelní fakulty JAMU (uč. 17). Je uzpůsobený pro práci se světlem, a i díky spolupráci s předními světovými výrobci je vybavena špičkovou světelnou technikou (ETC, ROBE aj.). Tato technika je studentům k dispozici pro jejich vlastní práci. Ateliér vnímáme jako otevřený prostor pro setkávání a diskusi lidí „on the same page“. Médium světla má mnoho podob a komunikace o něm je podstatnou dovedností profesionála v tomto oboru.

Ateliér je nejmladším ateliérem na Divadelní fakultě a jediným svého druhu v České republice.

 Odkaz na vlastní stránky ateliéru s fotogalerií:

http://cz.asd-jamu.cz/atelier-svetelneho-designu 

Specifikace oboru
Kód DESIGN
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0212A310003 Sce_Sd:N Scénografie
Akreditováno do 16. 10. 2028