Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

Ověřování znalostí při obhajobě disertační práce

Účelem obhajoby disertační práce je ověřit, zda student ovládá teoretické znalosti, má praktické zkušenosti a dovednosti vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti se schopností realizovat výsledky ve formě uznatelných výstupů. Dále zda úspěšně řešil konkrétní výzkumný úkol a zpracoval výsledky do disertační práce a zda výsledky obsahují původní vědecké nebo tvůrčí poznatky a zda výsledky obsažené v disertační práci realizoval ve formě uznatelného výstupu – RIV nebo RUV. Obhajoba se má konat před nejméně pětičlennou komisí pro obhajobu disertační práce. Výsledek obhajoby se hodnotí stupněm obhájil – neobhájil.

Ověřování znalostí při státní doktorské zkoušce

Účelem státní doktorské zkoušky je ověřit, zda student získal hluboké teoretické znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti v příslušném oboru doktorského studijního programu. Státní doktorská zkouška se má skládat před zkušební komisí, která má nejméně tři členy. Výsledek státní zkoušky se hodnotí stupněm prospěl – neprospěl.

Informace pro studenty 4. ročníku doktorského studijního programu
 • Standardní doba studia je pro doktorský studijní program 4 roky.
 • Maximální doba studia DSP je standardní doba studia (4 roky) zvětšená o 2 roky (čl. 22 Studijního a zkušebního řádu). V ideálním případě by tedy student v průběhu 4 let absolvoval všechny předměty dle studijního plánu, složil doktorskou zkoušku a obhájil disertační práci.
 • Častější variantou je, že student do konce 4. ročníku dokončí všechny předměty (úspěšné ukončení předmětů je podmínkou, pokud ji nesplní, končí se studiem) s výjimkou složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 88 SaZŘ). Pokud byla tato povinnost splněna, může student využít další 2 roky na dokončení disertační práce, přihlášení se ke složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce. Zde je nutno počítat s tím, že po odevzdání disertační práce potřebuje JAMU časovou rezervu na sestavení komise a na vypracování oponentských posudků. K odevzdání disertační práce by tedy mělo dojít nejpozději půl roku před dovršením maximální doby studia.
 • V případě rozložení ročníku v průběhu studia, je student stále limitován maximální dobou studia a ta je 4 + 2 roky. Dle SaZŘ se maximální doba studia rovná standardní době studia dle akreditace studijního programu zvětšené o dva roky (čl. 22 SaZŘ). Maximální doba studia je tedy 6 let. Z toho vyplývá, že pokud si student rozložil některý ročník, spotřeboval si tím čas z těch dvou let. Musí mít tedy všechny předměty uzavřeny do 5 let, ale pak mu zbývá už pouze rok na státní doktorskou zkoušku a obhájení disertační práce.
 • Přerušení studia se do maximální doby studia nezapočítává.
Ukončení studia doktorského studijního programu – obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška (čl. 101 SaZŘ):
 • Přihlášení k obhajobě je den, kdy je disertační práce odevzdána na DF – studijní oddělení pro DSP. Poté budou jmenováni oponenti DP a komise pro obhajobu a státní doktorskou zkoušku – jmenuje děkan DF na návrh Oborové rady. Řádný termín obhajoby by se měl konat nejpozději do 6 měsíců od přihlášení k obhajobě (viz čl.112 SaZŘ).
 • Disertační práce musí být odevzdána v el. podobě do IS JAMU a na DF – studijní oddělení pro DSP musí být dodány tři výtisky (viz čl. 107 SaZŘ). Školitel zkontroluje, že disertační práce má stanovené náležitosti a přílohy. Pokud tomu tak není, upozorní na to studenta.
 • Převzetí DP je potvrzeno v IS JAMU v den, kdy je dodána disertační práce na studijní oddělení. Přílohou jsou teze DP (10 kopií), životopis studenta a přehled vědeckého bádání, samostatné teoretické a tvůrčí činnosti a pedagogického působení studenta (viz čl. 107 SaZŘ).
 • Do IS JAMU musí být vloženo následující:
  – disertační práce (plný text)
  – teze DP
  – název práce, anotace a klíčová slova (česká i anglická verze)
  – CV studenta
 • Podrobnější informace najdete ve Studijním a zkušebním řádu, doktorského studia se týkají převážně články 101–125. V případě potřeby dalších informací kontaktujte svého školitele nebo studijní odd. pro DSP – Bc. Lucii Drlíkovou, tel: 54259 1347 nebo e-mail: drlikova@jamu.cz.