POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace

Název

Janáčkova akademie múzických umění

Založení

JAMU je umělecká univerzitní veřejná vysoká škola. JAMU je právnická osoba zřízená zákonem č. 168/1947 Sb., o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že

  1. a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
  2. b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
  3. c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,
  4. d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
  5. e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
  6. f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Nadřízeným orgánem podle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve správních řízeních vedených v rámci výkonu státní správy plní podle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, úkoly nadřízeného správního orgánu JAMU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontaktní spojení

Sídlo (a Rektorát):

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
ID datové schránky: 7ckj9g2

Divadelní fakulta:

Mozartova 647/1, 662 15 Brno

Hudební fakulta:

Komenského náměstí 609/6, 662 15 Brno

Divadlo na Orlí:

Orlí 522/19, 602 00 Brno

Nakladatelství, Knihovna a Astorka:

Novobranská 691/3, 662 15 Brno

Divadelní studio Marta:

Bayerova 575/5, 602 00 Brno

Fakturační údaje

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta

Mozartova 1, 662 15 Brno

IČ: 62156462

DIČ: CZ62156462

Úhrady za poskytování informací

  • JAMU je v souvislosti s poskytováním informací oprávněno žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
  • Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník (ceny jsou uvedeny bez DPH; DPH bude připočtena v zákonné výši):

Náklady spojené s pořízením reprografických rozmnoženin

černobílá formát A4 jednostranná kopie  1,50 Kč
    oboustranná kopie  2,00 Kč

 

  formát A3 jednostranná kopie  2,50 Kč
    oboustranná kopie  3,50 Kč

 

barevná formát A4 jednostranná kopie  12,00 Kč
    oboustranná kopie

 

 24,00 Kč
  formát A3 jednostranná kopie  18,00 Kč
    oboustranná kopie  36,00 Kč

 

Náklady spojené s pořízením nosiče dat dle pořizovacích nákladů nosiče.

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace jednu hodinu za každou započatou člověkohodinu sazba ve výši 250 Kč.

Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených výše.