Průběh studia DSP

Pravidla a podmínky

Pro vzdělávání v doktorském studijním programu je na Divadelní fakultě JAMU vytvořený kreditní systém studia. V rámci kreditního systému jsou ohodnocovány kredity studijní aktivity studenta prostřednictvím absolvovaných předepsaných i volitelných přednášek a seminářů a výsledků jeho vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti zejména na úrovni publikační činnosti, účasti na konferencích, veřejné prezentace uměleckých děl i pedagogických aktivit, které jsou součástí jeho doktorského studia. V každém roce studia součet kreditních hodnot studovaných předmětů představuje 60 kreditů, za celé studium pak 240. Systém kreditů pro jednotlivé předměty je vytvořen tak, aby kredity zohledňovaly úsilí vynaložené k studiu.

Obsah studia zahrnuje vzdělávací, výzkumnou část a také uměleckou, pedagogickou a publikační činnost. Vzdělávací část obsahuje teoretickou průpravu pro vědecko-výzkumnou práci a další tvůrčí činnost. V osobní specializaci jsou potom zahrnuté předměty určené školitelem. Ověřování získaných znalostí, zkušeností a dovedností studenta se uskutečňuje prostřednictvím zkoušek, kolokvií případně zhodnocením seminárních aktivit.

Výzkumná část obsahuje referáty o řešení konkrétního výzkumného úkolu a jejich obhajoby na doktorském semináři. Celkové výsledky výzkumu jsou potom zpracovány do disertační práce, případně také do uznatelných výstupů platných pro RIV, případně RUV.

Pedagogická činnost doktorandů je v rozsahu, který umožní získávat a rozvíjet schopnost prezentovat odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti při výuce v a současně nezatížit studenta tak, aby nemohl plnit jiné povinnosti vyplývající z jeho studijního plánu. V průměru jde o 4 vyučovací hodiny za semestr ve 2. a 3. ročníku.

Studium doktorského studijního programu v studijním oboru je koordinováno oborovou radou, která sestavuje rámcový studijní plán, určuje obsah přijímacího pohovoru pro uchazeče, navrhuje školitele, schvaluje témata disertačních prací, hodnotí průběh studia, navrhuje a schvaluje složení komisí pro obhajoby disertačních prací a pro státní doktorskou zkoušku, včetně oponentů disertační práce.

Studium každého studenta je řízeno a koordinován odborným školitelem, který zejména sestavuje se studentem jeho individuální studijní plán, provádí průběžnou kontrolu jeho plnění, provádí konzultace k výzkumu i zpracovávání disertace. Každoročně vyhodnocuje studium studenta.

Další informace:

Studijní plány pro doktorský studijní program na AR 2022/2023

Studijní a zkušební řád DF JAMU

Interaktivní osnova průchodu studiem

Rozsah, formální úprava a odevzdání disertační prace