Oborová rada doktorského studia

Orgán, který ze zákona řídí doktorská studia na Divadelní fakultě. Má třináct členů, kteří se scházejí nejméně dvakrát do roka. Současnou předsedkyní je prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.. Oborová rada například navrhuje složení přijímacích komisí, dále navrhuje školitele disertačních prací nebo komise a oponenty disertační práce. Vyjadřuje se také k průběžnému hodnocení studia jednotlivých doktorandů. Ti každý rok odevzdávají hodnotící zprávu, kterou Oborová rada schvaluje. Rada dále také doporučuje mimořádná stipendia a diskutuje náplně a formy doktorského studijního programu.

Předsedkyně

Tajemník

Členové

Dokumenty

* Ve výše uvedeném odkazu jsou dostupné zápisy ze zasedání Oborové rady DF JAMU, a to pouze po přihlášení uživatele do IS JAMU.

Oborová rada DF JAMU

V souladu s §47, odst. 6) platného zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy nebo její součásti, která má akreditovaný příslušný studijní program. Pro studijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy nebo jejich součásti na základě dohody vytvořit společnou oborovou radu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.

Ve své činnosti se oborová rada řídí statutem oborové rady a svým jednacím řádem.

Oborová rada dle Jednacího řádu čl. 2 studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí zejména tím, že:

a) navrhuje děkanovi
1. složení zkušebních komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu,

2. školitele pro jednotlivé studenty,
3. předsedy a členy komisí pro obhajoby disertačních prací a zkušební komise pro státní doktorské zkoušky,
4. oponenty disertační práce,

b) se vyjadřuje
1. k závěrům zkušebních komisí v přijímacím řízení před jejich předložením děkanovi,

2. k tématům vědeckého bádání a navazující samostatné teoretické a tvůrčí činnosti studenta v oblasti umění a jejich změnám před jejich předložením děkanovi,
3. k individuálním studijním plánům studentů doktorského studijního programu a jejich případným změnám před jejich schválením děkanem,
4. k doporučenému studijnímu plánu a jeho změnám,
5. k uznání splnění předmětu před rozhodnutím děkana,

c) projednává
1. hodnocení studentů předložená školiteli,

2. předložení disertační práce v jiném než českém jazyce před jeho povolením děkanem,

d) hodnotí
1. po projednání se studentem a školitelem plnění individuálního studijního plánu studentem a závěry předkládá děkanovi,

2. působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,
3. nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá děkanovi,

e) iniciuje návrhy na úpravy studijního programu,

f) dává doporučení k přiznání doktorského stipendia.

Kontaktní osoby: 

doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
tajemník oborové rady
e-mail: rieger@jamu.cz

Bc. Lucie Drlíková
studijní referentka pro doktorský studijní program
tel: +420 542 591 347; +420 778 888 137
e-mail: drlikova@jamu.cz