Ateliér režie a dramaturgie – prof. PhDr. Václava Cejpka

Divadlo je fenomén, který se zcela specifickými prostředky pokouší stále znovu a znovu vytvářet obraz světa. Přispívá tak velmi osobitě k jeho poznatelnosti. Základní koncepce výuky v ateliéru vychází z takto chápaného pojmu „divadlo“, a proto je hlavní osou studia hledání spojitostí, což je jeden z bytostných principů tvorby. Má-li být divadelní myšlení produktivní, musí dokázat hledat souvislosti, spojovat jednotlivosti ve větší celky, vytvářet řetězy nápadů i souvislé linie fakt, vytvářet polemické situace (střety kontrastů) a zhodnocovat je. Na tomto základním principu je budována struktura jednotlivých přednášek a seminářů i struktura celého studijního programu – třídění, spojování, řetězení. Režie a dramaturgie jsou chápány jako způsob přemýšlení o světě; zároveň je to hledání možností, jak takové přemýšlení vtělit do tvůrčího divadelního činu.

Studijní program směřuje k rozvíjení kreativity a tvůrčí osobitosti posluchače. Důraz je kladen na kontext příbuzných disciplín, které vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce divadelního projektu bezprostředně ovlivňují (literatura, hudba, výtvarné umění, film apod.). Během celého studia jsou studenti vedeni k týmové práci, kterou v rámci ateliéru představuje především vzájemná spolupráce dramaturga a režiséra. Za velmi důležitou je pak považována práce s hercem jako nejdůležitější prostředek režisérova způsobu jevištního vyjadřování, hledání herecké pravdy, autenticity a bohatě strukturované postavy; spolupráce studentů dramaturgie a režie se studenty herectví se realizuje především v rámci projektů.

Program bakalářského studia je zaměřen více analyticky a více faktograficky, tedy tak, aby student získal potřebnou vědomostní bázi v oblasti historie a teorie divadla a dramatických umění. Zároveň je ovšem paralelně rozvíjena také tvůrčí složka talentu (představivost a fantazie) prostřednictvím inscenačních projektů různého typu. V navazujícím magisterském studiu je završeno poznávání struktury dramatického textu. Teorie divadla je prezentována formou případových přednášek k jednotlivým problémovým okruhům moderního divadla; vedle toho se sleduje vztah dramatického textu a divadelní inscenace. Studium je samostatnější, orientované již více k ucelenějším inscenačním projektům a seminárním pracím. Vlastní divadelní tvorba je zakončena absolventským projektem, jímž je inscenace ve studiu Marta nebo v Divadle na Orlí. Studenti mají možnost ve značné míře dotvářet v duchu kreditního systému studia svůj studijní program také podle svých specifických zájmů.

 

Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka