Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scenáristy má v aktuálních mediálních podmínkách mnohem širší možnosti uplatnění, zahrnující jak veřejnoprávní a soukromé instituce, tak nezávislé platformy zaměřené na audiovizuální tvorbu, včetně interdisciplinárních prostorů. Vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických tvarů.

Cílem výuky je výchova dramaturgů a scenáristů, kteří jsou přemýšliví a umělecky tvořiví a zároveň technicky zruční. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních formátů zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext kultury a masových médií, na typologii filmu a jeho dějiny, na možnosti audiovizuální narace, na teorii dramatu, na uměleckou kritiku a vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům o publicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým, televizním a filmovým adaptacím literárních děl, hranému dokumentu, ale i hledání nových možností sdělení vně zavedených žánrových rámců.

Vzhledem k vývoji digitálních technologií, vedoucímu k zásadní proměně podmínek a požadavků kladených na tvůrčí i programové pracovníky v oblasti médií, jsou studenti vedeni k důslednému a komplexnímu rozvinutí autorských schopností nejen na úrovni scenáristické, ale také na úrovni realizační. Úměrně svému nadání se pak mohou uplatnit jako samostatní tvůrci schopní vytvářet autorské projekty v celé šíři kroků nezbytných k finální podobě díla (rozhlasové a audiovizuální dokumentární a publicistické pořady, krátké audiovizuální dramatické tvary) nebo jako poučení, v dané oblasti dobře orientovaní tvůrci, pracující v rámci realizačních týmů, na bázi veřejnoprávních médií nebo soukromých produkcí.

Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům umožní kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty, stejně jako s profesionály z oblasti audiovize, rozhlasové tvorby a performativní sféry.

V rozhlasově zaměřených předmětech (např. Rozhlasové žánry I a II, Rozhlasový dokument, Tvorba rozhlasové hry, Rozhlasové praktikum, Rozhlasová režie) jsou studenti vedeni k důkladnému porozumění specifickému médiu a jeho potenciálu jak na úrovni teoretické, tak kreativní. Zdařilé tvůrčí výstupy se úspěšně uplatňují ve vysílání Českého rozhlasu, v širokém spektru od menších publicistických formátů po pásma a dokumenty.

Internetový rozhlasový projekt Black Box je prostorem otevřeným pro hledání nových podob cyklických, výjimečně též solitérních pořadů, které svým stylem a uchopením mohou a nemusejí konvenovat aktuálním rozhlasovým trendům. Student vytváří svůj autorský cyklus a zároveň je dramaturgem cyklického pořadu některého ze svých kolegů.      

V audiovizuálně zaměřených předmětech (např. Scenáristická tvorba, Dramaturgie scénáře, Televizní žánry, Vývoj televizní dramatické tvorby) získávají studenti teoretické i praktické zkušenosti s filmovou a televizní tvorbou a rovněž s novými médii. Jde o účinné propojení scenáristických dovedností a dramaturgického postřehu s hlubokou znalostí kontextu vývoje vyprávění obrazem. Studenti a absolventi nacházejí uplatnění jak v České televizi, tak v dalších médiích. 

Audiovizuální projekt I – III je sérií cvičení v podobě krátkých filmů dokumentárního a hraného charakteru, jejichž prostřednictvím scenárista a dramaturg čelí konkrétní zkušenosti realizace audiovizuálního díla. Prostor je otevřen spolupráci s ateliéry herectví, produkce, ATD (Audiovizuální tvorba a divadlo), jakož i kooperaci s dalšími umělecky a mediálně zaměřenými vysokými školami. Student je scenáristou, případně režisérem filmu, zároveň dramaturgem díla někoho ze svých kolegů. Úměrně odvaze a specifickému nadání se spektrum možností rozvíjí od scenáristické a dramaturgické praxe, až k potenciálu autorského filmu.

Nezastupitelnou součástí výuky jsou předměty zaměřené na rozvíjení literárních schopností a hlubší kultivace v oblasti literatury na úrovni prozaické, poetické, esejistické, kritické (např. Literárně kritický seminář, Literární tvorba, Umění epiky). Studenti se rovněž věnují soustavné reflexi rozhlasové, televizní a filmové tvorby.