Ateliér scénografie

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, propojující tvorbu v prostoru, čase a situaci, s důrazem na koncepční myšlení a tvorbu, sdružující současné výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální vyjádření tématicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující:

 • ke získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury, filosofie, estetiky, symboliky, psychologie, performance a divadla jako profilujícího předmětu
 • ke zvládnutí klasických výtvarných výrazových prostředků: kresba, malba, grafika, plastika, konstrukce
 • k ovládání média fotografie, videa a práce na PC v grafických a 3D programech
 • k pochopení problematiky světelného designu a jeho aplikace do uměleckých projektů
 • ke schopnosti analýzy a interpretace zadaného tématu metodou asociačních řad a volných myšlenkových postupů
 • ke získání potřebných technologických základů jevištní, kostýmní, výstavní, výtvarné tvorby, světelného, zvukového designu a multimédií
 • ke kreativitě, zodpovědnosti, empatii a týmové spolupráci
 • ke schopnosti teoretické reflexe a výzkumu

Syntézou těchto postupů a uměleckým zaměřením interních i externích pedagogů se profiluje atelier orientovaný nejen na scénografii divadelní a kostým, ale i na tvorbu filmovou, dokumentární, módu, design. Charakter studia v atelieru scénografie a jeho strukturu a vývoj určuje kontinuální výběr umělců profesionálů, vyučujících profilové předměty. Souběžně se zabývá performancí, instalací, grafikou, výstavnictvím a novými médii a environmentální etikou.

 

Uměleckých projektů se studenti atelieru scénografie účastní ve třech liniích:

 • Atelierové projekty – běžná výuka, workshopy, tvůrčí plenéry, Art projekt, výstavy, Salon scénografie, Pražské Quadriennale
 • Projekty mezifakultní spolupráce s hudební fakultou – projekty na učebnách, koncerty, představení ve Studiu Marta a Divadle na Orlí
 • Projekty nad rámec školy – semináře a stáže, účast na festivalech a výstavách u nás i v zahraničí

Atelier scénografie usiluje o propojení určitých výukových programů s jinými školami uměleckého zaměření u nás i v zahraničí (DAMU Praha –  PQ, Erasmus, FAVU Brno – diversifikace některých předmětů a jejich pedagogů, AVU Praha, fakulta architektury – krátkodobé stáže studentů, PQ 1991-2019, VUT Brno- spolupráce s absolventy, technické kreslení, výuka PC programů, nové technologie v designu. Mezinárodní spolupráce s uměleckými školami (Velká Británie – Londýn, Cardiff, Skotsko- Glasgow, Edinburg Holandsko – Amsterodam, Utrecht, Rakousko – Graz, Finsko – Helsinki, Španělsko- Madrid, Vigo, Sevilla, Francie – Lyon…)

 

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro bakalářské studium obor Scénografie na Divadelní fakultě JAMU je dvoukolové:

Termín podání přihlášek: 30. 11. 

Termín odevzdání zadaných úkolů: 15. 1.

Termín 1. kola přijímacího řízení: první polovina února

Termín 2. kola přijímacího řízení: první polovina dubna

Přílohy k přihlášce ke studiu:

 • strukturovaný životopis (nevpisovat do přihlášky – uchazeč přiloží zvlášť)
 • potvrzení o úhradě administrativního poplatku (viz Směrnice dodatečného výběrového řízení) 

Na základě podané přihlášky je uchazeč vyzván k zaslání zadaných úkolů, které se každoročně transformují. Po zaslání prací je zván do 1. kola prezenční přijímací zkoušky, která je zaměřena na schopnost prostorového vyjádření, portrét, interpretaci dramatického textu /prostor a kostým/, perspektivu, test všeobecných znalostí a na domácí práce.

V 2. kole přijímacího řízení na základě četby zadaných textů a uchazeč vytváří prostorové kompozice, modely, kresby, návrhy a studie kostýmu. Součástí zkoušky je také motivační pohovor, obhajoba jednotlivých zadání a portfolia domácích prací

Přijímací řízení pro magisterské studium obor Scénografie na Divadelní fakultě JAMU je jednokolové:

Termín podání přihlášek a dodání portfolia: 31. 3. 

Termín přijímacího řízení: druhá polovina června

Přijímací řízení probíhá formou přijímacího pohovoru, který zahrnuje diskusi nad zaslaným portfoliem prací, předloženými tématy absolventského výkonu a diplomové práce a motivací pro magisterské studium oboru Scénografie, zkouška je doplněna testem kulturního rozhledu.

 

Přílohy k přihlášce ke studiu:

 • portfolio vlastních tvůrčích prací z oblasti divadla a výtvarného umění v tištěné nebo elektronické podobě dle charakteru prací
 • úvaha o předpokládané teoretické práci (= diplomová práce) a praktické absolventské práci (= absolventský umělecký výkon)
 • strukturovaný životopis (nevpisovat do přihlášky – uchazeč přiloží zvlášť)
 • xerokopie maturitního vysvědčení
 • xerokopie diplomu prokazující získání akademického titulu
 • potvrzení o úhradě administrativního poplatku (viz Směrnice dodatečného výběrového řízení) 

Vyžaduje se také lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti.

 

Ateliér scénografie