Ateliér světelného designu

 

 

Hlavní náplní Ateliéru světelný design je vzdělávat odborníky pro umělecké i technicko-provozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů, s prioritním důrazem na divadelní síť ČR i proces její transformace.

Studium dvouletého navazujícího magisterského oboru světelný design je založeno na co nejužším propojení dramaturgie, režie a scénografie při tvorbě základního prostorově-světelného konceptu divadelní inscenace. Posluchač bude veden k uvažování o světle v různých uměleckých kontextech od počáteční dramaturgicko-režijní úvahy a vytváření režijní knihy, přes prostorově-scénografickou koncepci až k samotné realizaci. Syntézou těchto postupů se tento obor bude profilovat na světelný design v divadelní scénografii, bude se ale rovněž věnovat tvůrčímu využívání projekčních technik a technologií i tvůrčí práci se světlem v architektuře, audiovizuální, filmové a televizní tvorbě, performanci, instalaci, výstavnictví aj. s kulturním a případně i komerčním zaměřením, včetně reklamy. 

Cíle studia

Cílem studia je v reakci na poptávku praxe připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí (historie divadla, dramaturgie), které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby. 

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v divadlech a kulturních institucích všech typů v České republice i zahraničí, při divadelních a paradivadelních projektech, kulturních projektech a v agenturách zabývajících se realizací kulturních pořadů, na domácích i mezinárodních divadelních a hudebních festivalech, v televizi, filmovém průmyslu, architektuře, výstavnictví apod. Absolvent může založit a vést vlastní studio světelného designu. 

Znalosti absolventa

 • prokazuje široké (praktické i teoretické) znalosti v oblasti světelného designu a projekčních technologií
 • orientuje se ve vývoji a současných trendech světelných technologií a jejich ovládacích zařízení
 • disponuje hlubokými vědomostmi historie a teorie světového a českého divadla a scénografie
 • prokazuje porozumění dalším divadelním a uměleckým oborům (režie, dramaturgie, scénografie)
 • má základy znalostí filmového, televizního a architektonického svícení, které dokáže rozšířit a uplatnit v uvedených oborech 

Dovednosti absolventa

 • je schopen vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show, apod.
 • je schopen samostatně navrhnout a připravit světelnou výstavu, show apod. od dramaturgické koncepce až po realizaci
 • dokáže prakticky realizovat návrh světelné koncepce
 • ovládá technologii divadelního prostoru
 • je schopen při tvorbě světelné koncepce pracovat s videem a projekcemi
 • orientuje se v nejnovějších trendech ve vývoji osvětlovacích systémů a dokáže pracovat s moderními audio/video technologiemi 

Kompetence absolventa

 • samostatně navrhnout světelný design inscenací všech žánrů (opera, taneční divadlo a balet, činohra, muzikál aj.).
 • vytvořit světelnou koncepci v souladu s režijní a scénografickou koncepcí v tvůrčím týmu režisér-výtvarník scény (a kostýmů) – světelný designer
 • zpracovat světelnou koncepci ve vizualizačním programu do konkrétního typu divadelního prostoru s konkrétní scénografií a konkrétními světelnými zdroji a uvést ji s místním osvětlovacím týmem do praxe 

Základní informace k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení pro magisterské studium na Divadelní fakultě JAMU pro obor Světelný design je dvoukolové:

1. kolo přijímacího řízení se koná bez účasti uchazečů. Komise hodnotí zaslané materiály.

2. kolo probíhá formou přijímacího pohovoru, diskuse nad předloženými projekty a analýzou zadaného dramatického textu; formou písemného testu bude přijímací komise prověřovat znalosti z oblasti historie, divadla, základů scénografie a jevištní technologie a  znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Přílohy k přihlášce ke studiu:

 • portfolio vlastních tvůrčích prací z oblasti divadla a výtvarného umění v tištěné nebo elektronické podobě dle charakteru prací
 • úvaha o předpokládané teoretické práci (= diplomová práce) a praktické absolventské práci (= absolventský umělecký výkon)
 • strukturovaný životopis (nevpisovat do přihlášky – uchazeč přiloží zvlášť)
 • xerokopie maturitního vysvědčení
 • xerokopie diplomu prokazující získání akademického titulu
 • potvrzení o úhradě administrativního poplatku (viz Směrnice dodatečného výběrového řízení) 

Termín podání přihlášek a dodání portfolia: 31. 3. 2021

Termín 2.kola přijímacího řízení: polovina června 2021

Přesné datum obdrží uchazeči v pozvánce k přijímacímu řízení.

(Divadelní fakulta JAMU si vyhrazuje právo na změnu časového rozmezí, ve kterém přijímací řízení proběhne; o přesném termínu konání přijímací zkoušky se uchazeči dozví v pozvánce k přijímacímu řízení) 

Doporučuje se seznámit s e-learningem European lighting school: http://www.lightingschool.eu/knowledge-center/.

Ateliér světelného designu