Kabinet zpěvu

Zpěv a hlasová výchova jsou jednou z hlavních složek základu oboru studentů hereckých disciplín. Je jasné a zřejmé, že každý student přichází s jinou mírou hudebního a hlasového talentu. Úkolem a cílem našeho kabinetu je rozvíjení hlasového aparátu každé budoucí herecké individuality, seznámení s hudební pěveckou literaturou/lidové písně, chansony, taneční písně, muzikálové písně/ a především spolupráce s pedagogy hereckých ateliérů na divadelních projektech. Nabízíme také hru na klavír/ dva semestry/ a ansámblový zpěv.

Kabinet zajišťuje výuku praktických i teoretických hudebních disciplín a jevištní mluvy pro všechny ostatní ateliéry podle požadavků jejich vedoucích. Základní úvaha vychází z předpokladu, že právě absolventi těchto praktických oborů by měli být vybaveni dovednostmi i vědomostmi z těchto oblastí:

Technika mluveného projevu – má za cíl vybudovat zdravý a znělý hlas, odstranit případné dikční a hlasové nedostatky a vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými vědomostmi z oblasti ortoepie. Výuka přechází v umělecký přednes a v interpretaci uměleckých textů.

Výuka zpěvu – smyslem je vybavit posluchače pro náročnou praxi uměleckou, event. pedagogickou, odpovídajícími vědomostmi a hlasem, který bude technicky správně tvořen a ovládán, a proto vyhoví náročnosti herecké praxe.

Výuka hry na klavír pro začátečníky i pokročilé.

 

Kabinet zpěvu