Kolegium děkana Divadelní fakulty

Kolegium děkana Divadelní fakulty je poradním sborem fakulty, který je zároveň jeden z orgánů vedení fakulty. Členy kolegia jsou děkan, čtyři proděkani a tajemník, kteří se scházejí pravidelně na týdenní bázi, vždy v pondělí. Činnost kolegia děkana spočívá v zajištění bezproblémového chodu fakulty, reflektování dosavadních činnosti, úvahách o budoucích aktivitách a činnostech fakulty. Z těchto pravidelných schůzek vznikají veřejně přístupné zápisy. Kolegium děkana se  jednou za měsíc setkává i v rozšířené verzi – Rozšířené kolegium děkana. Mezi jeho členy se řadí všichni vedoucí ateliérů a kabinetů, kteří se tak mohou zapojit do chodu fakulty.

Předseda

Členové

Dokumenty