Přijímací řízení pro doktorský studijní program „Dramatická umění“ pro akademický rok 2024/2025

Uchazeči o studium DSP mohou už nyní podávat elektronické přihlášky ke studiu, a to nejpozději do 31. 5. 2024. Formulář „e-přihlášky“ najdete na webových stránkách IS.JAMU. Všechny důležité informace, včetně podmínek pro přijetí ke studiu najdete zde.

Podmínky pro přijetí ke studiu si pečlivě přečtěte, mimo jiné jsou zásadní následující přílohy: 
Příloha č. 1 – povinná příloha – koncepce, vložte strukturovanou koncepci svého doktorského projektu podle následující osnovy (celkový rozsah 15 000 – 18 000 znaků – vyjma posledního bodu h):
a) Název
b) Stručně charakterizujte téma výzkumu. (rozsah 2 000 – 3 000 znaků)
c) Co je záměrem bádání, jaké si kladete výzkumné otázky?
d) Jaké přístupy a metody chcete použít při svém výzkumu?
e) Čím by výsledky vašeho bádání (výzkumu) mohly být přínosné pro akademickou obec, odbornou veřejnost nebo tvůrčí praxi?
f) Uveďte předpokládané fáze výzkumu.
g) Stručný popis osobní motivace k výzkumu. Jak by tento výzkum mohl obohatit Váš profesní rozvoj?
h) Zdůvodněný soupis relevantní literatury.
Příloha č. 2 – povinná příloha – strukturovaný životopis v českém jazyce.
Příloha č. 3 – povinná příloha – sken kopie dokladu (diplomu) o absolvování magisterského stupně studia.
Příloha č. 4 – nepovinná příloha – vložte svoji magisterskou diplomovou práci ve formátu *.pdf nebo *.doc.
Příloha č. 5 – nepovinná příloha – vložte podle vlastního uvážení soubor s doklady o Vaší umělecké praxi (obdržená ocenění, recenze apod.).

Pozn.: pokud uchazeč nevloží magisterskou diplomovou práci v elektronické podobě jako přílohu k přihlášce, musí ji předložit v tištěné podobě během přijímacího pohovoru. Tato práce mu bude po přijímacím pohovoru vrácena.

Termíny přijímacího řízení – 22. a 23. června 2024

Přesný termín konání přijímací zkoušky bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení.