Prohlášení Akademického senátu JAMU

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dámy a pánové, 

naším posláním je mimo jiné hájit a chránit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu. S obavou sledujeme stav financování sociálněvědních a humanitních oborů na vysokých školách v České republice, stejně tak oborů uměleckých. Tyto obory jsou významné pro rozvoj demokratické společnosti a zachování a pěstování její kultury. Jejich dlouhodobé podfinancování má negativní dopad na budoucnost naší země. 

Proto vyslovujeme naši plnou podporu iniciativě Hodina pravdy, která se snaží upozornit na důležitost kritického myšlení a vzdělávání o demokracii, lidských právech a společenských vědách. Tyto hodnoty, stejně jako podpora kultury a umění, jsou základem demokratického státu a jejich rozvoj by měl být prioritou pro každou vládu. 

Akademický senát JAMU vyzývá k dialogu a hledání východisek k řešení dlouhodobého a nedůstojného podfinancování uměleckých, sociálněvědních a humanitních oborů na vysokých školách v ČR. Vyzýváme vládu, aby plnila svoje programové prohlášení a věnovala zásadní pozornost financování těchto dlouhodobě přehlížených oborů, předešla možnému odlivu akademických a vědeckých pracovníků, a tím zajistila kvalitu vzdělávání a výzkumu v oblastech, které jsou významné pro rozvoj moderní demokratické společnosti. 

 

 MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, předseda AS JAMU 

Hana Haničincová, místopředsedkyně AS JAMU 

MgA. Lucie Abou 

prof. MgA. Jan Jiraský , Ph.D. 

Mgr. Andrea Jochmanová , Ph.D. 

doc. MgA. Jakub Klecker 

MgA. Daniela Peclová 

doc. MgA. Vít Spilka 

Mgr. Petr Svozílek 

BcA. Adéla Szturcová 

MgA. Filip Urban 

MgA. BcA. Petra Vodičková , Ph.D.