Prohlášení Akademického senátu DF JAMU k iniciativě NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET!

 

 

POJĎME O TOM MLUVIT!

Prohlášení Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU

 

Vážení členové akademické obce,

na zasedání AS DF JAMU 16. června 2021 studentský senátor MgA. Šimon Peták informoval členy akademického senátu naší fakulty o existenci dopisu jedenácti studentů a absolventů Divadelní fakulty, ve kterém upozorňovali na vznikající iniciativu studentů JAMU a DAMU “NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET” na téma porušování etického kodexu a zneužívání moci ze strany pedagogů uměleckých škol.

Členové senátu i přítomný děkan fakulty vyslovili podnětu našich studentů a absolventů jednoznačnou podporu a předsedkyně senátu navrhla, aby studentská sekce, které byl dopis adresován, vstoupila do intenzivního kontaktu s pisateli. Studentští senátoři tento návrh přijali a rozhodli se připravit podrobné podklady pro nejbližší zasedání AS, plánované na září. Předpokládané podněty v podobě nasbíraných konkrétních poznatků poslouží k reflexi stavu na DF JAMU a k hledání cest k případnému přijetí systémových změn.

Mezitím 29. června došlo v Praze k dnes již dobře známé (a na sociálních sítích přístupné) performanci této iniciativy před Divadelní fakultou AMU, která byla původně připravována na 29. srpna 2021.

Vzhledem k akceleraci situace uspořádal AS DF pracovní prázdninové online setkání 23. července 2021, na kterém členové studentské sekce informovali o vývoji situace v Praze. Přítomní členové senátu (6 z 9) a hosté (děkan fakulty a tajemník) si kladli otázky o možných souvislostech performance NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET se situací na DF JAMU a hovořili o některých osobitých aspektech výuky na vysoké divadelní škole. V závěru setkání se AS DF rozhodl, že iniciuje a uspořádá na počátku nadcházejícího akademického roku setkání akademické obce nad tématy otevřenými iniciativou “NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET“.

Na dalším pracovním setkání AS DF v úterý 31. srpna 2021 obeznámili studentští senátoři pedagogické senátory s několika úryvky anonymizovaných výpovědí od studentů či absolventů DF JAMU, poukazujícími na (povahou i závažností) podobné problémy na půdě naší školy, o jakých hovořila performance NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Dále byli pedagogičtí senátoři seznámeni s obsahem dopisu jedenácti studentů a absolventů DF z června, adresovaného studentským senátorům. Na základě tohoto impulzu a v kontextu daných výpovědí se AS DF v součinnosti s vedením fakulty rozhodl podniknout následující kroky:

  • Svolává setkání akademické obce s názvem „POJĎME O TOM MLUVIT!“  na 12. října ve 14 hodin, kdy bude vyhlášeno děkanské volno pro zbytek vyučovacího dne,
  • AS DF provede průzkum, jak je na jiných VŠ v České republice a v zahraničí nastaven a jak funguje systém “ombudsmana/ky” a etické komise,
  • AS DF provede revizi Etického kodexu JAMU včetně jeho návaznosti na Disciplinární řád DF JAMU a případně doporučí jejich aktualizaci,
  • zároveň vyzývá členy akademické obce, aby se s podněty na výše uvedená témata obraceli na jednotlivé senátory nebo na senát jako celek (např. na adresu senatdf@jamu.cz).

Akademický senát DF JAMU vnímá podněty studentské iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET jako velmi závažné. Je si vědom, že se týkají i naší fakulty. Zároveň si je plně vědom mimořádné citlivosti nastoleného tématu. 

Je připraven hledat cesty ke změně. Ze své podstaty nemůže být soudcem jednotlivých případů, ale cítí povinnost iniciovat jejich důsledné a reálné posouzení.

Chceme spoluvytvářet bezpečné prostředí pro řešení i těch nejbolavějších témat.

 

#pojďmeotommluvit!

 

V Brně dne 7. září 2021

 

Stanislav Čaban

Igor Dostálek

Martin Modrý

Šimon Peták

Miroslav Plešák

Lukáš Rieger

Hana Slavíková

Petr Svozílek

Petra Vodičková