Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU (FRVČ) finančně podporuje projekty akademických pracovníků JAMU, které přispívají k rozvoji JAMU vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činností.

Podporovány jsou dva druhy projektů:

  1. projekty zaměřené na vlastní vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činnosti řešitele,
  2. projekty zaměřené na podporu zaměstnance JAMU při habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Výstupem projektů kategorie a) musí být odborná publikace (např. monografie, článek v odborném časopise, příspěvek ve sborníku z konference). Podporovány jsou i projekty tzv. uměleckého výzkumu, jejichž výstupem je umělecké dílo a dokumentace a reflexe jeho vzniku.

Projektová soutěž je vyhlašována každý rok do 30. června a uzávěrka podávání návrhů projektů bývá obvykle v polovině prosince roku předcházejícího roku začátku řešení projektu.

Projekty mohou být jednoleté až tříleté a každý rok je na podporu realizace projektů z rozpočtu JAMU vyčleněna částka přibližně 500 tis. Kč.

Při posuzování projektů se hodnotí jejich odborná úroveň, realizovatelnost, aktuálnost (zejména možnost publikování výsledku v impaktovaném nebo recenzovaném časopise, případně v knižní podobě), finanční efektivnost a hospodárnost a míra vlivu na rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové či inovační činnosti JAMU.

Odpovědná osoba:

Divadelní fakulta JAMU– doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Dokumenty: