Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU (FRVUČ) je určen pro finanční zajištění projektů zaměstnanců a studentů JAMU podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.

Projektová soutěž je vyhlašována každý rok do 30. června a uzávěrka podávání návrhů projektů je 31. října roku předcházejícího roku začátku řešení projektu.

Projekty jsou vždy pouze jednoleté, realizované v rozmezí od 2. 1. do 15. 12. v daném kalendářním roce, a na podporu jejich realizace je z rozpočtu JAMU každý rok vyčleněna částka přesahující 1 milion Kč

Při posuzování projektů se hodnotí jejich odborná úroveň, aktuálnost, realizovatelnost, finanční efektivnost a hospodárnost a míra vlivu na rozvoj vzdělávací a umělecké činnosti JAMU.

Odpovědná osoba:

Prorektor pro strategii a rozvoj prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 

Kontaktní osoba:

Projekty Divadelní fakulty JAMU – Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Dokumenty: