Výzkumné projekty

Probíhající výzkumné projekty

Komplexní skríningový diagnostický systém GIS (TL01000494)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA, 1. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 06/2018 – 05/2022

Projekt Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních studií, v němž je DF partnerem. Cílem projektu je vytvořit nový psychometricky ověřený standardizovaný online psychodiagnostický systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Bude složený ze 4 subtestů: logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování, socioemoční deficity. Aplikace se záměrně nebude orientovat pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat. Aplikace detailně zmapuje celkový profil schopností testovaných žáků, jejich silné a slabé stránky tak, aby na zjištěné závěry mohly hned navázat cílené rozvojové i intervenční programy. Očekáváme, že používáním diagnostického systému ve školách dojde každý rok ke značnému navýšení identifikovaných nadaných žáků 1.-5. tříd.

Hlavní řešitel za JAMU:

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Pro bližší informace kontaktujte:

MgA. Michaela Šilinová

tel: 54259 1323
e-mail: silinova@jamu.cz
UČO: 17803
projektový manažer
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 412

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze (TL02000500)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA, 2. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 01/2019 – 12/2021

Downův syndrom (dále jen DS) je nejčastější genetická odchylka způsobující mentální postižení. Lidé s DS jsou kvůli svým sníženým kognitivním a řečovým schopnostem, specifickému vzhledu, ale i kvůli předsudkům často vylučováni ze společnosti. Existence mnoha profesionálních zahraničních divadel herců s DS však ukazuje, že divadelní umění je oblast, ve které mohou vyniknout a díky níž mohou bořit předsudky většinové společnosti vedoucí k diskriminaci lidí s postižením. Na základě dlouholetých zkušeností s Divadlem Aldente vytvoříme herecký soubor dětí a dospívajících s DS. Budeme pravidelně rozvíjet jejich divadelní předpoklady na workshopech, jež vyústí v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. Součástí projektu jsou výzkumné rozhovory s diváky a s profesionálními herci. Na řešení projektu a výsledné zprávě se bude podílet psycholog a speciální pedagog, kteří pojmenují účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti.
Cílem projektu je vytvoření zprávy uměleckého výzkumu – prostřednictvím tvorby divadelních inscenací pojmenujeme postupy, metody, principy a popíšeme krizové situace. Výsledná zpráva bude sloužit jako výchozí komplexní materiál pro další tvůrce. Hlavním dopadem bude lepší začleňování lidí s postižením do společnosti.

Hlavní řešitel za JAMU:

MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta (TJ02000293)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ZÉTA, 2. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 06/2019 – 05/2021

Hlavní řešitelský tým projektu – mladí výzkumníci Vysokého učení technického v Brně – saturují technické řešení akvizice biosignálů a jejich analýzy a interpretace, k čemuž mají k dispozici softwarovou základnu a licencované pracovní stanice pro výpočetně náročnou tvorbu algoritmů pro hodnocení multidimenzionálních dat. Členové řešitelského týmu se dlouhodobě zabývají zpracováním signálů a analýzou biologických dat v širokém rozsahu biomedicínských aplikací. Hlavním cílem projektu je vytvoření výukové metodiky pro rozvoj komunikačních kompetencí performera v oblasti přesvědčování a persvaze. Výuková metodika bude souborem dokumentovaných a jednoznačných postupů, kterými dochází ke zvýšení persvaze performera směrem k recipientovi. Navržená výuková metodika bude efektivnější než konvenční přístupy k tréninku komunikačních dovedností díky analýze a následnému využití poznatků o interakci performera a recipienta na úrovni fyziologických projevů. Podpůrným cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje pro hodnocení efektivity persvaze. Efektivita persvaze bude hodnocena objektivně pomocí analýzy biologických signálů, měřených simultánně u performera i recipienta během jejich vzájemné interakce a doplněna o dotazníkové šetření.

Hlavní řešitel za JAMU:

MgA. Lucia Repašská, Ph.D.

Pro bližší informace kontaktujte:

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
Mozartova 1 662 15 Brno

Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí – JAMUNI (TL05000128)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA, 5. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 04/2021 – 12/2023

Projekt Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí: klíčových kompetencí pro 21. století (JAMUNI) řeší absenci podkladů a výukových materiálů pro vzdělávání v oblasti divadelního umění na běžných středních školách. Výuka divadla a divadlem je cestou, jak naplnit vzdělávací výzvy a dosáhnout rozvoje kompetencí pro 21. století: schopnost spolupráce a řešení problémů, kreativitu, kritické myšlení a komunikační dovednosti. Základním výzkumným polem projektu je existující volnočasový program #buďjamák, který nabízí středoškolské mládeži možnost rozvíjet se při seminářích, online lekcích a tvůrčích workshopech. Chceme tento rozvoj zkoumat, diskutovat a aplikovat. Ve výzkumné části projektu propojíme odborníky z oblasti uměnovědné, umělecké pedagogy, činné umělce a pedagogy SŠ. Budeme zkoumat, jak aktivity, testované ve volnočasovém vzdělávacím programu #buďjamák, vedou k rozvoji dospívajících, jak zlepšují uplatnění lidského potenciálu propojováním intelektuálních, tělesně-kognitivních a kreativních možností pomocí synergického působení přednášek a workshopů. Cílem výzkumného projektu je vytvořit prostor pro metodicko-didaktickou debatu o možnostech postupů divadelního umění ve vztahu k rozvoji středoškolské mládeže. Při sérii setkání ve Focus Group a společných workshopech s pedagogy SŠ ověříme získané zkušenosti a poznatky. Výsledná multimediální publikace otevře možnosti aplikace získaných zkušeností i vědomostí nejširší veřejnosti a zajistí tak i zlepšení rovnosti podmínek v přístupu ke vzdělávání: materiály budou schopni pedagogové samostatně využívat jako oporu pro práci se svými žáky v prostředí svých škol. Užívání materiálů povede k rozvoji vzdělávacích metod využívaných ve vzdělávací oblasti RVP Kultura a umění a reagujících na vzdělávací výzvy 21. století.

Hlavní řešitel za JAMU:

Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D.

Pro bližší informace kontaktujte:

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
Mozartova 1 662 15 Brno