Výzkumné projekty

 

Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí - JAMUNI (TL05000128)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA, 5. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 04/2021 - 12/2023

Projekt Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí: klíčových kompetencí pro 21. století (JAMUNI) řeší absenci podkladů a výukových materiálů pro vzdělávání v oblasti divadelního umění na běžných středních školách. Výuka divadla a divadlem je cestou, jak naplnit vzdělávací výzvy a dosáhnout rozvoje kompetencí pro 21. století: schopnost spolupráce a řešení problémů, kreativitu, kritické myšlení a komunikační dovednosti. Základním výzkumným polem projektu je existující volnočasový program #buďjamák, který nabízí středoškolské mládeži možnost rozvíjet se při seminářích, online lekcích a tvůrčích workshopech. Chceme tento rozvoj zkoumat, diskutovat a aplikovat. Ve výzkumné části projektu propojíme odborníky z oblasti uměnovědné, umělecké pedagogy, činné umělce a pedagogy SŠ. Budeme zkoumat, jak aktivity, testované ve volnočasovém vzdělávacím programu #buďjamák, vedou k rozvoji dospívajících, jak zlepšují uplatnění lidského potenciálu propojováním intelektuálních, tělesně-kognitivních a kreativních možností pomocí synergického působení přednášek a workshopů. Cílem výzkumného projektu je vytvořit prostor pro metodicko-didaktickou debatu o možnostech postupů divadelního umění ve vztahu k rozvoji středoškolské mládeže. Při sérii setkání ve Focus Group a společných workshopech s pedagogy SŠ ověříme získané zkušenosti a poznatky. Výsledná multimediální publikace otevře možnosti aplikace získaných zkušeností i vědomostí nejširší veřejnosti a zajistí tak i zlepšení rovnosti podmínek v přístupu ke vzdělávání: materiály budou schopni pedagogové samostatně využívat jako oporu pro práci se svými žáky v prostředí svých škol. Užívání materiálů povede k rozvoji vzdělávacích metod využívaných ve vzdělávací oblasti RVP Kultura a umění a reagujících na vzdělávací výzvy 21. století.

Hlavní řešitel za JAMU:

Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D.

Pro bližší informace kontaktujte:

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
Mozartova 1 662 15 Brno

Komplexní skríningový diagnostický systém GIS (TL01000494)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA, 1. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 06/2018 - 05/2022

Projekt Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních studií, v němž je DF partnerem. Cílem projektu je vytvořit nový psychometricky ověřený standardizovaný online psychodiagnostický systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Bude složený ze 4 subtestů: logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování, socioemoční deficity. Aplikace se záměrně nebude orientovat pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat. Aplikace detailně zmapuje celkový profil schopností testovaných žáků, jejich silné a slabé stránky tak, aby na zjištěné závěry mohly hned navázat cílené rozvojové i intervenční programy. Očekáváme, že používáním diagnostického systému ve školách dojde každý rok ke značnému navýšení identifikovaných nadaných žáků 1.-5. tříd.

Hlavní řešitel za JAMU:

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Pro bližší informace kontaktujte:

MgA. Michaela Šilinová

tel: 54259 1323
e-mail: 17803@post.jamu.cz
UČO: 17803
Projektová kancelář
Mozartova 1 662 15 Brno

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze (TL02000500)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA, 2. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 01/2019 - 12/2021

Downův syndrom (dále jen DS) je nejčastější genetická odchylka způsobující mentální postižení. Lidé s DS jsou kvůli svým sníženým kognitivním a řečovým schopnostem, specifickému vzhledu, ale i kvůli předsudkům často vylučováni ze společnosti. Existence mnoha profesionálních zahraničních divadel herců s DS však ukazuje, že divadelní umění je oblast, ve které mohou vyniknout a díky níž mohou bořit předsudky většinové společnosti vedoucí k diskriminaci lidí s postižením. Na základě dlouholetých zkušeností s Divadlem Aldente vytvoříme herecký soubor dětí a dospívajících s DS. Budeme pravidelně rozvíjet jejich divadelní předpoklady na workshopech, jež vyústí v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. Součástí projektu jsou výzkumné rozhovory s diváky a s profesionálními herci. Na řešení projektu a výsledné zprávě se bude podílet psycholog a speciální pedagog, kteří pojmenují účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti.
Cílem projektu je vytvoření zprávy uměleckého výzkumu - prostřednictvím tvorby divadelních inscenací pojmenujeme postupy, metody, principy a popíšeme krizové situace. Výsledná zpráva bude sloužit jako výchozí komplexní materiál pro další tvůrce. Hlavním dopadem bude lepší začleňování lidí s postižením do společnosti.

Hlavní řešitel za JAMU:

MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta (TJ02000293)

Podpořeno Technologickou agenturou ČR z programu ZÉTA, 2. kolo veřejné soutěže

Trvání projektu: 06/2019 - 05/2021

Hlavní řešitelský tým projektu - mladí výzkumníci Vysokého učení technického v Brně - saturují technické řešení akvizice biosignálů a jejich analýzy a interpretace, k čemuž mají k dispozici softwarovou základnu a licencované pracovní stanice pro výpočetně náročnou tvorbu algoritmů pro hodnocení multidimenzionálních dat. Členové řešitelského týmu se dlouhodobě zabývají zpracováním signálů a analýzou biologických dat v širokém rozsahu biomedicínských aplikací. Hlavním cílem projektu je vytvoření výukové metodiky pro rozvoj komunikačních kompetencí performera v oblasti přesvědčování a persvaze. Výuková metodika bude souborem dokumentovaných a jednoznačných postupů, kterými dochází ke zvýšení persvaze performera směrem k recipientovi. Navržená výuková metodika bude efektivnější než konvenční přístupy k tréninku komunikačních dovedností díky analýze a následnému využití poznatků o interakci performera a recipienta na úrovni fyziologických projevů. Podpůrným cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje pro hodnocení efektivity persvaze. Efektivita persvaze bude hodnocena objektivně pomocí analýzy biologických signálů, měřených simultánně u performera i recipienta během jejich vzájemné interakce a doplněna o dotazníkové šetření.

Hlavní řešitel za JAMU:

MgA. Lucia Repašská, Ph.D.

Pro bližší informace kontaktujte:

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
Mozartova 1 662 15 Brno

Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)

Číslo projektu: GA15-12960S

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Doba řešení: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2017

Záměrem projektu bylo komplexně prozkoumat dramatickou tvorbu vzniklou v ostravském studiu Československé televize od jeho založení v roce 1955 až do vzniku nástupnické veřejnoprávní České televize v roce 1991. Projekt se zaměřil na kritickou analýzu a interpretaci všech přibližně 500 dramatických pořadů (narativních filmů a seriálů) a zvláštní pozornost věnoval studiu jejich ideologických struktur, doslovných a podtextových obsahů, způsobů reprezentace reality a vytváření významů, stereotypů, konvencí a narativních modelů. Všechna díla byla zkoumána v dobových společenských a uměleckých souvislostech i v kontextu samotné produkční instituce. Cílem výzkumu byla také charakterizace vývoje a fungování ostravského studia a zkoumání sociálního a ekonomického systému produkce. Vedle analýzy všech dostupných archivních pramenů byly součástí řešení také výzkumné rozhovory hlavními aktéry tehdejšího dění.

Hlavní řešitel: Marek Hlavica

Brněnská studiová divadla II: dokumentace – rekonstrukce – analýza

Číslo projektu: GA13-21421S

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Doba řešení: 01. 02. 2013 - 23. 04. 2018

Výzkum navázal na úspěšně završený projekt GAČR „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel“ (č. 408/09/1733). Heuristický výzkum se zaměřil na získání a zpracování dostupné dokumentace (režijní knihy, audiovizuální dokumenty, fotografie, scénografické návrhy, reflexe pamětníků atd.) k tvorbě brněnských studiových divadel Divadla Husa na provázku (v období 1973–1989), Ochotnický kroužek (1979–1990) a Divadlo U stolu (1988–2008). Pokračoval rekonstrukcemi i analýzami vybraných inscenací těchto divadel, rozšířených o HaDivadlo. Dílčí výsledky základního výzkumu tohoto tématu, jež bylo zatím minimálně teatrologicky zpracováno, byly představeny na mezinárodní konferenci pořádané JAMU. Projekt byl završen vydáním osmi monografií – tři jsou věnovány činnosti zmíněných divadel v daných obdobích a pět monografií přináší rekonstrukci a analýzu inscenací významných tvůrců těchto divadel (B. Polívka, P. Scherhaufer, A. Goldflam ad.). Výzkumný tým pod vedením prof. PhDr. Josefa Kovalčuka byl tvořen výzkumníky z JAMU.

Hlavní řešitel: Josef Kovalčuk

Dramatická tvorba Československé televize studia Brno od jeho vzniku do roku 1989

Číslo projektu: GPP409/10/P565

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Program: Postdoktorandské granty

Doba řešení: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2012

Cílem projektu bylo prozkoumat dramatickou hranou tvorbu vzniklou v brněnském studiu Československé (nyní České) televize od jeho vzniku v roce 1961 až do přelomového roku 1989. Projekt se zaměřil jednak na kritickou analýzu samotných audiovizuálních pořadů – solitérních filmů a seriálů - zejména z hlediska dramaturgické volby, scénáristického a režijního zpracování, jejich proměny v průběhu let, hlavní vývojové linie a tematickou a žánrovou charakterizaci. Na jednotlivých dílech však nebyla zkoumána pouze jejich umělecká a řemeslná kvalita, ale neméně pozornosti bylo věnováno interdisciplinární a kulturologické analýze, studiu a dekonstrukci ideologických struktur, podtextových informací, způsobům reprezentace reality, stereotypům a konvencím. Všechna díla byla zkoumána v dobových společenských a uměleckých souvislostech i v kontextu samotné instituce. Nedílnou součástí projektu byla charakterizace jejího vývoje a fungování, a to jednak na základě studia dostupných archivních pramenů, tak i na základě rozhovorů s dosud žijícími pamětníky.

Hlavní řešitel: Marek Hlavica

Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel

Číslo projektu: GA408/09/1733

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2011

Cílem výzkumu byla systematická heuristická dokumentace a výzkum v oblasti brněnských studiových divadel: Divadla Husa na provázku a HaDivadla. Výzkum postupoval přes fázi dokumentace, zpracování heuristicky podložených dílčích studií k edici zásadních dokumentárních materiálů.

Hlavní řešitel: Josef Kovalčuk