Praktická stáž (pracovní stáž)

Praktická (pracovní) stáž v rámci programu ERASMUS+

 Pracovní stáž je možné uskutečnit na téměř jakékoliv zahraniční instituci s výjimkou institucí EU a organizací spravujících programy EU (např. Národní agentury). Délka mobility je v případě pracovní stáže 2 – 12 měsíců. V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobou stáž v délce od 5 do 30 dnů.

Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

Také existuje možnost realizace absolventské stáže. Čerstvé absolventy musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia. Je důrazně doporučeno podepsat potřebné dokumenty ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů by měl mít uchazeč stále statut studenta.

V případě praktických stáží nemá DF JAMU partnerské instituce. ZO DF doporučuje se seznámit s:

Nebo využít databází mezinárodních organizací jako:

 • On the Move – nabídka mobilit a uměleckých rezidencí v kulturním sektoru v Evropě.
 • ENCATC – evropská síť kulturních a administrativních tréninkových center. Nabízí stáže v členských organizacích (DF je členem sítě). Aktuální nabídky stáží jsou uveřejněny v ENCATC newsletteru
 • EFA – evropská festivalová asociace. Možnost stáží v rámci významných evropských festivalů.
 • ETC – evropská asociace divadel. Kontakty na významná evropská divadla.
 • OPERA EUROPA – profesionální asociace operních divadel a festivalů v Evropě. Kontakty na přední evropská divadla, nabídka pracovních míst.
 • PEARLE – asociace sdružující zaměstnavatele v oblasti múzických umění v Evropě. Nabídka pracovních pozic.

 

Záměr uskutečnit zahraniční pracovní stáž je nutné včas konzultovat s vedoucím ateliéru/školitelem, který pracovní stáž schvaluje (netýká se oborů a ročníků, které mají ve studijních plánech zařazen předmět stáž). Možnost výjezdu do zahraničí je výjimečná příležitost a jsou tedy nezbytné odpovídající studijní výsledky uchazeče. Ty posuzuje především vedoucí ateliéru při prvotním schvalování možnosti výjezdu. Případný výjezd je nezbytné naplánovat tak, aby co nejméně narušil plánovanou výuku a domluvit přesný termín a délku pobytu v zahraničí. 

V případě schválení cesty vedoucím ateliéru/školitelem, konzultuje student další náležitosti (výběr instituce a země) na Zahraničním oddělení DF JAMU (dále jen ZO DF JAMU – Mgr. Petra Riou, kontakt: 542 59 1305, e-mail: riou@jamu.cz).

Student musí podat interní přihlášku na ZO DF JAMU.

Interní přihlášku na následující akademický rok je bez výjimky nutné dodat na ZO DF JAMU nejpozději k 31. 1. (tedy v případě zájmu o výjezd v akademickém roce 2023/2024 je přihlášku nutné dodat do 31. 1. 2023).

Výjezdy studentů včetně výběru zahraniční instituce schvaluje kolegium děkana. Výsledky jsou známy v druhé polovině února a studenti jsou o nich informováni e-mailem.

Dodržení všech termínů je nezbytným předpokladem pro úspěšné vycestování a je povinností studenta splnit všechny termíny a zajistit tak hladký průběh vyřizování všech potřebných dokumentů a náležitostí.

V případě, že studentovi byla schválena pracovní stáž, kontaktuje student vybranou instituci sám a průběžně informuje ZO DF JAMU o aktuálním průběhu.

Je nutné na ZO DF JAMU doručit akceptační dopis obsahující přesná data stáže a vyplněný Learning agreement. Jakmile student doručí akceptační dopis s přesnými daty pobytu, bude zapsán do programu OLS (Online Linguistic Support). Odkaz k vyplnění jazykového testu bude studentovi doručen na školní e-mailovou adresu.

ISP

Individuální studijní plán (ISP). Bez ISP nelze zahraniční stáž realizovat! Žádost o ISP se podává se na Studijní oddělení DF JAMU. Tento bod se netýká oborů a ročníků, které mají v základu oboru zařazen předmět stáž.

Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií pro každý akademický rok je k dispozici na Zahraničním oddělení DF JAMU.

Sepsání finanční dohody na Zahraničním oddělení rektorátu JAMU (Ing. Barbara Dostálová – kontakt: tel: 542 59 1126, e-mail: dostalova@jamu.cznejpozději 1 měsíc před odjezdem. Na základě finanční dohody obdrží student stipendium. Finanční dohodu lze sepsat pouze v případě, že ZO DF JAMU má k dispozici akceptační dopis, podepsaný learning agreement, informaci, že student splnil OLS (online jazykový test) a případně také, že žádost o Individuální studijní plán byla již schválena. Současně je při podpisu finanční dohody nutné na Zahraničním oddělení rektorátu předložit doklad o sjednání cestovního zdravotního pojištění, které odpovídá náplni pracovní stáže v zahraničí. Stipendia jsou vyplácena v EUR a jsou zasílána na účet studenta uvedený v ISu. V případě zájmu o zaslání stipendia  na eurový účet studenta (účet musí být veden u české banky) kontaktujte Zahraniční oddělení rektorátu (viz. kontakty uvedené výše).

Schválení přihlášky nezaručuje schválení stipendia na celou dobu pobytu

Pokud má student předběžný souhlas přijímací instituce, případné prodloužení studijního pobytu musí v první řadě projednat s vedoucím svého ateliéru/školitelem. V potaz musí být brán ročník, ve kterém student studuje s ohledem na případné státní zkoušky, přípravu absolventských inscenací atd. Také je nutné analyzovat přínosnost prodloužené doby v zahraničí a zda prodloužení pobytu bude dostatečně prospěšné.

Pro herecké ateliéry platí, že vzhledem k nastudovávání první absolventské inscenace nelze pobyt prodloužit na letní semestr 3. ročníku.

Pokud vedoucí ateliéru souhlasí, student podá na Studijním oddělení DF JAMU žádost o prodloužení pracovní stáže, která podléhá schválení děkanem DF JAMU.  V žádosti student popíše přínosnost studia v rámci již absolvovaného pobytu a zdůvodní prospěšnost prodloužení pracovní stáže.

Pokud byla žádost o prodloužení zahraničního pobytu schválena, student osobně projedná prodloužení ISP se všemi dotčenými pedagogy. Pedagogové v ISP formulují požadavky, které student pro získání zápočtů musí splnit po návratu ze zahraničního pobytu.

Financování prodlouženého pobytu je realizováno na základě dodatku k finanční dohodě, podle kterého bude studentovi vyplaceno stipendium, jehož výše se odvozuje od délky pobytu v zahraničí. Dodatek ke smlouvě student vyřizuje na Zahraničním oddělení rektorátu JAMU (Ing. Barbara Dostálová – kontakt: tel: 542 59 1126, e-mail: dostalova@jamu.cz)

 • Doručit následující dokumenty na ZO DF JAMU: Confirmation of Erasmus Study Period (potvrzení o přesné délce stáže) + Traineeship
 • OLS – po ukončení stáže studentovi automaticky přijde odkaz na školní e-mail k vyplnění závěrečného jazykového testu
 • Vyplnění elektronické závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool
 • Stručný popis zkušeností s hostitelskou institucí, množství a kvalita výuky, způsob komunikace, převažující jazyk výuky, spolupráce s institucí, pedagogy i studenty, způsob dopravy, zkušenosti s ubytováním atd. Tato stručná reflexe může sloužit jako vodítko pro kolegy, uvažující o studiu na stejné instituci.

Bez odevzdání těchto dokumentů nemůže být zahraniční výukový pobyt uznán.

Nedodržení termínu odevzdání požadovaných dokumentů znamená, že nebude zahraniční výukový pobyt uznán.

 1. V případě pracovních stáží realizovaných v rámci programu Erasmus+ a dalších zahraničních stáží a studijních pobytů realizovaných mimo tento program, uznání zahraniční pracovní stáže a počtu ECTS kreditů za ně získaných závisí na písemné domluvě studenta s vedoucím ateliéru, která předchází odjezdu na zahraniční stáž.
 2. Pokud není zahraniční stáž zakotvena přímo ve studijním plánu příslušného oboru jako předmět (zpravidla jako předměty Zahraniční studijní pobyt/stáž a Reflexe zahraničního studijního pobytu/stáže),  student kontaktuje po návratu z praktické stáže vedoucího ateliéru, s kterým písemně projedná uznání stáže na základě dokumentu Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships- After the Mobility. Toto písemné vyjádření podepsané vedoucím ateliéru neprodleně doručí na Studijní oddělení DF.

 

*Pro formuláře kontaktujte Zahraniční oddělení DF (riou@jamu.cz).