Studijní pobyt

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+

Na studijní pobyt je možné vyjet na školu, se kterou má JAMU uzavřenou bilaterální smlouvu. Seznam partnerských škol je k dispozici zde. Je potřebné preferovat školy, které jsou příbuzné studovanému oboru. 

Délka mobility je v případě studijního pobytu 2 – 12 měsíců, pouze u studentů doktorského studia může být délka mobility kratší a sice 5 – 30 dní.

V případě, že má student zájem o výjezd na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ je nutné to včas konzultovat s vedoucím ateliéru/školitelem, který studijní pobyt schvaluje (netýká se oborů a ročníků, které mají ve studijních plánech zařazen předmět stáž). Možnost studovat na zahraniční škole je výjimečná příležitost a jsou tedy nezbytné odpovídající studijní výsledky uchazeče. Ty posuzuje především vedoucí ateliéru/školitel při prvotním schvalování možnosti výjezdu. Případný výjezd je nezbytné naplánovat tak, aby co nejméně narušil plánovanou výuku a domluvit přesný termín a délku pobytu v zahraničí.

V případě schválení cesty vedoucím ateliéru, konzultuje student další náležitosti (výběr školy a země) na Zahraničním oddělení DF JAMU (dále jen ZO DF JAMU – Mgr. Petra Riou, kontakt: 542 59 1305, e-mail: riou@jamu.cz).  

Student si dále musí podat interní přihlášku na ZO DF JAMU.

Interní přihlášku na následující akademický rok je bez výjimky nutné dodat na ZO DF JAMU nejpozději k 31. 1. (tedy v případě zájmu o výjezd v akademickém roce 2023/2024 je přihlášku nutné dodat do 31. 1. 2023).

Výjezdy studentů včetně výběru zahraniční instituce schvaluje kolegium děkana. Výsledky jsou známy v druhé polovině února a studenti jsou o nich informováni e-mailem.

Dodržení všech termínů je nezbytným předpokladem pro úspěšné vycestování a je povinností studenta splnit všechny termíny a zajistit tak hladký průběh vyřizování všech potřebných dokumentů a náležitostí.

ZO DF JAMU informuje vybrané zahraniční školy o nominaci studenta. Student sám pak pošle na zahraniční školu veškeré podklady, které škola k přihlášce vyžaduje. V případě, že není na webu zahraniční školy uvedeno jinak, obvykle se na školu zasílá (vše v anglickém jazyce popř. v jazyce hostitelské instituce):

 • Erasmus přihláška (pokud nemá škola svůj vlastní formulář, použije se „Erasmus Application Form“*)
 • motivační dopis
 • CV
 • portfolio prací
 • Transcript of Records (výpis známek z ISu v anglické verzi, tento dokument potvrzuje ZO DF)
 • studijní smlouva (Learning agreement), kterou potvrzuje vedoucí ateliéru/školitel

Zahraniční škola by studentovi měla zaslat vyjádření o přijetí/nepřijetí (termíny pro zaslání vyjádření má každá škola stanoveny jinak, v některých případech tak může být až v červnu). V případě přijetí by studentovi měla zahraniční škola zaslat akceptační dopis obsahující přesná data stáže a potvrzenou studijní smlouvu. Na ZO DF JAMU poté student doručí akceptační dopis obsahující přesná data stáže a vyplněný Learning agreement. Následně je student povinen splnit OLS (online jazykový test). Odkaz k vyplnění testu bude studentovi doručen na školní e-mailovou adresu poté, co dodá akceptační dopis s přesnými daty pobytu.

Individuální studijní plán (ISP) – Bez ISP nelze zahraniční stáž realizovat! Žádost o ISP se podává se na Studijní oddělení DF JAMU. Tento bod se netýká oborů a ročníků, které mají v základu oboru zařazen předmět stáž.

STIPENDIUM

Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií pro každý akademický rok je k dispozici na Zahraničním oddělení DF JAMU.

Sepsání finanční dohody na Zahraničním oddělení rektorátu JAMU (Ing. Barbara Dostálová – kontakt: tel: 542 59 1126, e-mail: dostalova@jamu.cz) je nutné uskutečnit nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Na základě finanční dohody obdrží student stipendium. Finanční dohodu lze sepsat pouze v případě, že ZO DF JAMU má k dispozici akceptační dopis, learning agreement podepsaný všemi 3 stranami (studentem, hostitelskou školou a vysílající školou, tedy JAMU – pokud nemá hostitelská škola v podmínkách uvedeno jinak, za JAMU podepisuje ZO DF JAMU) a informaci, že student splnil OLS (online jazykový test) a žádost o Individuální studijní plán byla již schválena. Současně je při podpisu finanční dohody nutné na Zahraničním oddělení rektorátu předložit doklad o sjednání cestovního zdravotního pojištění, které odpovídá náplni studijního pobytu v zahraničí. Stipendia jsou vyplácena v EUR a jsou  zasílána na účet studenta uvedený v ISu. V případě zájmu o zaslání stipendia  na eurový účet studenta (účet musí být veden u české banky) kontaktujte Zahraniční oddělení rektorátu (viz. kontakty uvedené výše)

Schválení přihlášky nezaručuje schválení stipendia na celou dobu pobytu

Pokud má student předběžný souhlas hostitelské školy, případné prodloužení studijního pobytu musí v první řadě projednat s vedoucím svého ateliéru. V potaz je brán ročník, ve kterém student studuje s ohledem na případné státní zkoušky, přípravu absolventských inscenací atd. Také je nutné analyzovat přínosnost prodlouženého studia na dané zahraniční škole a zda prodloužení pobytu bude dostatečně prospěšné.

Pro herecké ateliéry platí, že vzhledem k nastudovávání první absolventské inscenace nelze studijní pobyt prodloužit na letní semestr 3. ročníku.

Pokud vedoucí ateliéru souhlasí, student podá na Studijním oddělení DF JAMU žádost o prodloužení studijního pobytu, která podléhá schválení děkanem DF JAMU.  V žádosti student popíše přínosnost studia v rámci již absolovaného pobytu a zdůvodní prospěšnost prodloužení studijního pobytu.

Pokud byla žádost o prodloužení zahraničního pobytu schválena, student osobně projedná prodloužení ISP se všemi dotčenými pedagogy. Pedagogové v ISP formulují požadavky, které student pro získání zápočtů musí splnit po návratu ze zahraničního pobytu.

Financování prodlouženého studijního pobytu je realizováno na základě dodatku k finanční dohodě, podle kterého bude studentovi vyplaceno stipendium, jehož výše se odvozuje od délky pobytu v zahraničí. Dodatek ke smlouvě student vyřizuje na Zahraničním oddělení rektorátu JAMU (Ing. Barbara Dostálová – kontakt: tel: 542 59 1126, e-mail: dostalova@jamu.cz)

 • Doručit následující dokumenty na ZO DF JAMU: Transcript of Records (absolvované předměty na zahraniční instituci; v Transcript of Records je nutné uvést jazyk ve kterém byl daný předmět vyučován) + Confirmation of Erasmus Study Period (potvrzení o přesné délce stáže) + Learning agreement
 • OLS – po ukončení stáže studentovi automaticky přijde odkaz na školní e-mail k vyplnění závěrečného jazykového testu
 • Vyplnění elektronické závěrečné zprávy (přístupová hesla zašle Zahraniční oddělení rektorátu) v databázi Mobility Tool
 • Stručný popis zkušeností s hostitelskou institucí, množství a kvalita výuky, způsob komunikace, převažující jazyk výuky, spolupráce s institucí, pedagogy i studenty, způsob dopravy, zkušenosti s ubytováním atd. Tato stručná reflexe může sloužit jako vodítko pro kolegy, uvažující o studiu na stejné instituci.

Bez odevzdání těchto dokumentů nemůže být zahraniční výukový pobyt uznán.

Nedodržení termínu odevzdání požadovaných dokumentů znamená, že nebude zahraniční výukový pobyt uznán.

 1. DF JAMU uznává svým studentům všechny předměty absolvované během studijního pobytu realizovaného v rámci programu ERASMUS+ a za ně získané ECTS kredity v plné výši. Počty ECTS kreditů získaných v zahraničí se v tomto případě nijak nekrátí.
 2. Student je povinen nejpozději do jednoho měsíce od řádného ukončení studijního pobytu kontaktovat vedoucího svého ateliéru a na základě dokumentu Přepis studijních výsledků (Transcript of Records) s ním projednat, jaké předměty ze studijních plánů DF JAMU lze plně nahradit předměty absolvovanými v zahraničí.
 3. Předměty studované v zahraničí, které nemají na DF JAMU svůj ekvivalent, budou uznány jako předměty osobní specializace, a to bez jakéhokoliv kreditového krácení. Potvrzení o tom, jak a čím budou jednotlivé předměty nahrazeny, je nutné doručit na Studijní oddělení DF JAMU, které tyto informace zanese do ISu.
 4. V případě pracovních stáží realizovaných v rámci programu Erasmus+ a dalších zahraničních stáží a studijních pobytů realizovaných mimo tento program, uznání zahraniční studijního pobytu a počtu ECTS kreditů za ně získaných závisí na písemné domluvě studenta s vedoucím ateliéru, která předchází odjezdu na zahraniční studijní pobyt.
 5. Pokud je zahraniční studijní pobyt zakotven přímo ve studijním plánu příslušného oboru jako předmět (zpravidla jako předměty Zahraniční studijní pobyt a Reflexe zahraničního studijního pobytu), může student využít možnosti zapsat předměty podle studijního plánu v přidělené výši kreditů nebo nejpozději do jednoho měsíce od řádného ukončení studijního pobytu kontaktovat vedoucího svého ateliéru a na základě dokumentu Přepis studijních výsledků (Transcript of Records) požádat, aby mu byly zapsány a uznány předměty studované v zahraničí.