Divadelní produkce

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi

Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit uchazeči, kteří mají úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru nebo příbuzném studijním oboru. Ti, kteří ví, jak se chtějí studijně a profesně profilovat a tuto představu jsou schopni jasně a srozumitelně formulovat. Kromě toho, že ví, co chtějí, mají i jasnou představu, co mohou Ateliéru přinést. Mají produkční zkušenosti z realizace uměleckých projektů a jsou schopni uvažovat v širších souvislostech.

Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)

Cílem bakalářského a navazujícího magisterského studia Divadelní produkce je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení- divadelní inscenace jako projekt v uměleckém programu divadla. Hlavním výstupem je pak realizace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-produkce

Specifikace oboru
Kód DIVP
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0413A310001 Div_Pro:N Divadelní produkce a jevištní technologie
Akreditováno do 16. 10. 2028