Jevištní management a technologie

Bakalářské studium jevištní technologie a managementu rozvíjí osobnost studenta, který se po absolutoriu orientuje v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozumí divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesnímu slovníku (včetně mezinárodního) a umí využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi. Absolvent umí převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu, umí projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. 

Do bakalářského studia programu Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají všeobecný přehled a zájem o kulturu, orientují se v problematice veřejné správy a financování kultury. Mají rámcový přehled o technologickém řešení divadelního prostoru. Jsou schopni logicky uvažovat a systémově myslet, mají dobré formulační, prezentační a komunikační dovednosti. Jsou samostatní, iniciativní a tvůrčí a nebojí se kreativně řešit problémy. Mají chuť organizovat, spolupracovat a být součástí širšího týmu. Mají zájem o prostředí, aktivně hledají informace (ovládají informační technologie) a jsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky. Ovládají angličtinu minimálně na středoškolské úrovni a mají zdravotní a fyzické dispozice pro náročnou práci. A jistě, mají rádi divadlo!

Absolventi specializace Jevištní management a technologie se mohou uplatnit jako manažeři scénické výroby, vedoucí umělecko-technického provozu, manažeři scénické realizace při divadelních projektech nebo zdivadelňování nedivadelních prostor, techničtí manažeři festivalů. Mohou také vlastnit a pracovat v oborových agenturách. Jejich profesní dráha dále mnohdy směřuje k tomu, že se stanou samostatnými osvětlovači a zvukaři v kabinách, mistři osvětlovači, mistři zvuku nebo jevištní mistři. Talentovaní studenti mohou dále pokračovat v magisterském studiu na specializacích Divadelní produkce, Světelný design či Audiovizuální tvorba a divadlo. 

Cílem bakalářského studia Jevištní management a technologie je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na divadelní síť ČR. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení - divadelní inscenace je vnímána jako projekt v uměleckém programu divadla. Jedním z hlavních výstupů je realizace mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

https://studujdf.jamu.cz/specializace/jevistni-management-a-technologie/

Specifikace oboru
Kód JEVTCH
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0211A310002 Div_Pro:B Divadelní produkce a jevištní technologie
Akreditováno do 13. 09. 2029