Jevištní management a technologie

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi

Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

Do bakalářského studia Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají přehled a zájem o kulturu, orientují se v organizaci státu, krajů, obcí a ve financování kultury. V případě Jevištní technologie mají přehled i v této oblasti. Jsou schopni logicky uvažovat a systémově myslet, mají dobré formulační, prezentační a komunikační dovednosti. Jsou samostatní, iniciativní a tvůrčí a nebojí se kreativně řešit problémy. Mají chuť organizovat, spolupracovat a být součástí širšího týmu. Mají zájem o prostředí, aktivně hledají informace (ovládají informační technologie) a jsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky. Ovládají angličtinu minimálně na středoškolské úrovni a mají zdravotní a fyzické dispozice. A jistě, mají rádi divadlo!

DIVADELNÍ PRODUKCE

Absolventi bakalářského studia Divadelní produkce se mohou stát manažery kulturního projektu (instituce, agentury), tajemníky divadla, produkčními festivalu, marketingovými manažery v divadlech nebo asistenty ředitelů divadel. Případně si mohou založit a řídit vlastní agenturu. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)

JEVIŠTNÍ MANAGEMENT A TECHNOLOGIE

Absolventi specializace Jevištní management a technologie se mohou uplatnit jako manažeři scénické výroby, vedoucí umělecko-technického provozu, manažeři scénické realizace při divadelních projektech nebo zdivadelňování nedivadelních prostor, techničtí manažeři festivalů. Mohou také vlastnit a pracovat v oborových agenturách. Jejich profesní dráha dále mnohdy směřuje k tomu, že se stanou samostatní osvětlovači a zvukaři v kabinách, mistři osvětlovači, mistři zvuku nebo jevištní mistři.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Ed Halla (v současnosti CEO v OneAppOregon, USA, dříve Global Managing Director ve společnosti EYELEVEL Inc.)

Galina Koretskaya (Head of Arts and Creative Economy in Central Asia at British Council v Kazachstánu)

BcA. Jan Hons Šuškleb (freelancer v oblasti light design, lighting a video systems)

BcA. Vilém Jonáš (vedoucí scénického provozu ČT Brno)

DIVADELNÍ PRODUKCE

Cílem bakalářského a navazujícího magisterského studia Divadelní produkce je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení- divadelní inscenace jako projekt v uměleckém programu divadla. Hlavním výstupem je pak realizace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-produkce

JEVIŠTNÍ MANAGEMENT A TECHNOLOGIE

Cílem bakalářského studia Jevištní management a technologie je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení - divadelní inscenace jako projekt v uměleckém programu divadla. Hlavním výstupem je pak realizace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

https://studujdf.jamu.cz/jevtech

Specifikace oboru
Kód JevT
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0211A310002 Div_Pro:B Divadelní produkce a jevištní technologie
Akreditováno do 13. 09. 2029