Akademický senát

Akademický senát Divadelní fakulty JAMU (AS DF) je samosprávný zastupitelský akademický orgán, který se skládá z devíti členů, a to konkrétně ze šesti pedagogů a tří studentů. Členové AS jsou voleni přímými volbami s tajným hlasováním na dobu tří let. Zasedání AS DF se konají minimálně jednou za měsíc a jsou veřejně přístupná všem členům akademické obce. Informace o termínech zasedání a zápisy z jednání jsou k dispozici na vývěsce JAMU a na webových stránkách Divadelní fakulty JAMU.

Akademický senát ze zákona projednává a schvaluje důležité dokumenty, které pomáhají zajistit chod fakulty, jako jsou například finanční rozpočet, strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti, výroční zpráva o činnosti či výroční zpráva o hospodaření a další. Významným posláním senátu je zastupovat zájmy akademické obce a řešit podněty přicházejí od jejích členů, tedy od studentů, pedagogů a zaměstnanců Divadelní fakulty. Své podněty můžete posílat na adresu: senatdf@jamu.cz.

Místopředseda

Předsedkyně

Tajemník

Členové

Dokumenty