Aktuální informace k současné situaci, opatření JAMU k 24. 11. 2020 a opatření PES pro oblast školství!

 

 

Ke dni 24. 11. 2020

Milé studentky a studenti, věnujte prosím pozornost dokumentu níže, který upravuje aktuální podmínky studia na DF JAMU k 24. listopadu 2020.

2020_11_24_Aktualizace_výuky_4_DF JAMU

 

———————————————-

Ke dni 20. 11. 2020

Prosíme studenty, aby pro aktuální informace týkající se studia sledovali web koronavirus.jamu.cz a byli v kotaktu se svými pedagogy. Zatím na DF JAMU platí současný systém distanční výuky, co nejdříve však budeme informovat o případných změnách. Pro informaci zde přikládáme tabulky opatření PES: 

Opatření PES pro oblast školství

PES-Matice-opatreni-131120

covid-pes-stupne-pohotovosti

 

———————————————-

Ke dni 22. 10. 2020

Sledujte prosím web koronavirus.jamu.cz

Krizovým opatřením je od 22. října od 6:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 mj.:

 1. omezen (nikoli zakázán, neboť by to bylo protiústavní!) volný pohyb osob na území ČR s výjimkami mj. cest do zaměstnání a k výkonu povinností veřejného funkcionáře (členové orgánů JAMU, orgánů fakult JAMU, prorektoři JAMU a proděkani fakult JAMU),
 2. nařízeno omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami (mj. i výjimkou uvedenou sub. 1 a výjimkou plynoucí z limitů omezení osobní účasti studentů na studiu – viz výše),
 3. nařízeno omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 4. nařízeno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Výjimka z omezení počtu 2 osob je stanovena mj. pro
  1. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  2. osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob (např. členové kolektivních orgánů JAMU v mezích pravidel stanovených zákonem a příslušnými jednacími řády),
 5. zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

 

———————————————-

Ke dni 14. 10. 2020

Krizovým opatřením vlády je pro období od 14. října od 0:00 hodin do 1. listopadu 2020 do 23:59:

 1. zakázána osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a na zkouškách při studiu na vysoké škole, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; tento zákaz se nevztahuje na účast studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních
  školách,
 2. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti; s ohledem na zákaz podle bodu 1. nepovažuje JAMU toto omezení pro vysoké školy za relevantní.

Děkani fakult určí předměty, u kterých je přechod na online výuku možný, jakož i předměty u kterých je naopak takováto výuka nevhodná či nemožná.

Děkan Hudební fakulty rozhodne o případech, kdy je pro samostudium studentů nezbytné používat hudební nástroje nebo technologické vybavení Hudební fakulty v její budově, a přijme organizační a hygienická opatření pro takové samostudium. Samostudiu je v místnosti, kde probíhá, osobně přítomen pouze samostudující.

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se podle § 2 zákona č. 188/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium a maximální doby studia. O tutéž dobu se prodlužuje doba, po kterou se přiznává „nárokové“ sociální stipendium. Doba přerušení studia v uvedené době se na žádost nezapočítává do celkové doby přerušení studia.

 

Divadelní fakulta JAMU počítá s distanční výukou do konce nouzového stavu. tzn. do 3. listopadu 2020. 

Více informací zde, usnesení vlády ke stažení zde

 

———————————————-

Ke dni 9. 10. 2020

Milé studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

s lítostí, ale plným respektem, Vám potvrzujeme včerejší informaci Vlády ČR, že od pondělí 12/10/2020 0:00 do neděle 25/10/2020 23:59 přechází veškerá výuka na Divadelní fakultě do online formy, přičemž bychom rádi zdůraznili:

 • Studentům a veřejnosti je po uvedenou dobu zakázán vstup do pracovišť DF (byt Orlí, DNO, Studio Marta), včetně výukových prostor kolejí Astorka.
 • Pedagogové a zaměstnanci mají vstup do budov či na pracoviště povolen a mohou svoji online výuku vést i z fakultních prostor.
 • Online výuka jednotlivých ateliérů je koordinována jejich vedoucími.
 • Koleje dále budou poskytovat ubytování, nicméně všem, kdo jsou schopni realizovat online výuku ze svého domova, doporučuji dvoutýdenní pobyt ve svém trvalém bydlišti.
 • Všechna aktuální onemocnění či karanténu hlásí studenti i pedagogové svým vedoucím ateliéru, a ti následně na děkanát panu tajemníkovi.
 • Všechna aktuální opatření celoškolského charakteru najdete na známých stránkách https://koronavirus.jamu.cz
 • A v neposlední řadě vás chceme všechny požádat o trpělivost, snahu respektovat distanční výuku, stejně jako o opravdu pečlivé dodržování hygienických předpisů platících v naší koronavirové krizi.

Aktualizace č. 3 k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU ke stažení zde: 2020_10_09_Aktualizace_výuky_3_DF JAMU

 

———————————————-

Ke dni 2. 10. 2020

Vážené kolegyně a kolegové, s účinností ode dne 5. 10. 2020 00:00 hodin a platností do 18. 10. 2020  bylo vydáno opatření Krajské hygienické stanice JMK č. 3/2020,. Dle tohoto nového opatření a Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 vyplývá, že kromě jiných zákazů se nesmí konat:

•       „koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek“;
•       výuka zpěvu a pohybu sportovního charakteru, jelikož po dobu trvání vyhlášení (zatím 5 -18. 10. 2020) „součástí vzdělávání není zpěv“ a „sportovní činnosti“;

Pod tíhou oněch  nařízení na období 5-18. 10. 2020 níže uvedené  předměty DF JAMU neruším, ale ukládám pedagogům modifikovat do alternativní podoby  (technické postupy, experimentální či umělecká teorie):

•       sólový zpěv;
•       ansámblový zpěv;
•       akrobacie;
•       funkční trénink;
•       akrobacie s metodikou;
•       akrobacie, jóga;

V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU (aktuální informace najdete vždy na webu https://koronavirus.jamu.cz) zůstávají v platnosti všechny body z minulé aktualizace č.1. s následujícím zdůrazněním:

•       výuka experimentální či umělecké povahy do počtu 15 osob včetně pedagoga probíhá za osobní přítomnosti;
•       výuka cizích jazyků a hromadných předmětů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla, Teorie a metody herecké tvorby, Kořeny evropské kultury – antika a křesťanství, Umění režie a dramaturgie) je formou online, o dalších ateliérových online předmětech komunikujete s vedoucími ateliérů;
•       výuka online i prezenční bude probíhat zcela dle tradičně stanoveného rozvrhu;
•       všichni členové akademické obce mají povinnost naistalovat si školní licence office microsoft 365 a komunikovat, především v hromadných online hodinách, přes aplikaci MS Teams;
•       kontakt na technologické manažery, kteří jsou stále  (i o víkendu) připraveni Vám s teamsy pomoci:
Ondřej Bulva – bulva@jamu.cz; tel.: 732 908 755;
Vladislav Kruta – kruta@jamu.cz; tel.: 775 688 644;

Návody:

Aktivace O365

MS Teams – návod

Vytvoření teamu v MS Teams

Aktualizace č. 2 k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU ke stažení zde: 2020_10_02_Aktualizace_výuky_2_DF JAMU

 

———————————————-

Ke dni 25. 9. 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

podle mimořádného opatření KHS JMK č. 2/2020, se s účinností ode dne 23. 9. 2020 00:00 hodin do odvolání nařizuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysokých školách. 

Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. individuální návštěvy knihoven a studoven,
 2. individuální konzultace,
 3. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
 4. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 5. klinickou a praktickou výuku a praxi.

V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU (aktuální informace najdete vždy na webu https://koronavirus.jamu.cz) bude, až do odvolání či aktualizačních změn, probíhat výuka v zimním semestru na DF JAMU takto:

 • výuka začíná 1. října 2020,
 • budova DF JAMU na Mozartové bude otevřena denně v obvyklém režimu od 7:00 do 22:00 hodin, v celé budově platí povinnost zapsat se na vrátnici (evidence přítomných v budově), nosit roušky, používat dezinfekci a zbytečně se neshlukovat,
 • pokud je to možné, pro veškerou komunikaci používejte školní e-mail,
 • studenti mohou využívat všechny učebny ve všech patrech budovy,
 • výuka online i prezenční bude probíhat zcela dle tradičně stanoveného rozvrhu,
 • výuka cizích jazyků a dále předmětů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla, Teorie a metody herecké tvorby, Kořeny evropské kultury – antika a křesťanství, popř. další předměty), které navštěvuje více než 15 studentů včetně pedagoga, budou realizovány online formou od druhého týdne výuky,
 • výuka všech předmětů, na které se vztahuje bod d), tedy umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob, bude probíhat řádným způsobem prezenčně dle stanoveného rozvrhu,
 • školní divadla jsou dále v provozu, podle aktuálních zdravotních dispozic absolvujících ročníků.

doc. Mgr. Petr Francán, děkan DF JAMU

Aktualizace č. 1 k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU ke stažení zde: 2020_09_25_Aktualizace výuky_DF JAMU

———————————————-

Ke dni 23. 9. 2020

Milá akademická obci,

jen velmi nerad aktualizuji svá včerejší slova, zveřejněná na sociálních sítích. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice  JMK 2/2020 a  dále dle současné
situace ve vnitrofakultním prostředí:
1)     Odkládám ze zítřka 24/9/2020 dva promoční běhy do doby, kdy bude možné slavnostní uzavření studia provést bez zdravotního rizika. Diplomy  jsou samozřejmě absolventům k dispozici na studijním oddělení a své tituly mohou používat.
2)     Ruším slavnostní průvod k zahájení akademického roku a všechny aktivity s ním spojené v měsíci září.  Hlavními důvody jsou zdravotní rizika a objektivní
obtížnost dodržet stanovená hygienická kritéria.
3)     Imatrikulace prvních ročníků se nebude konat 30. 9. 2020 a studenti se dostaví 1. 10. 2020 na fakultu     dle instrukcí, které jim budou zaslány v následujících dnech;
4)     Akademický rok zahajujeme od 1. 10. 2020. Podobu výuky (osobně, online, offline) jednotlivých předmětů budeme upřesňovat dle jejich charakteru a aktuálních podmínek stanovených Krajskou hygienickou stanicí.

Děkuji Vám všem za pochopení a věřím v naši vnitřní sílu i společnou budoucnost
Divadelní fakulty.

S přáním pevného zdraví, Petr Francán, děkan.

 

 

Sledujte dále prosím koronavirus.jamu.czúřední desku KHS JMK

Online výuka přes MS Teams!

 

Všichni členové akademické obce mají povinnost naistalovat si školní licence Office Microsoft 365 a komunikovat, především v hromadných online hodinách, přes aplikaci MS Teams. 

Návody, jak nainstalovat a používat MS Teams:

Aktivace O365

MS Teams – návod

Vytvoření teamu v MS Teams

 

Kontakt na technologické manažery, kteří jsou stále připraveni Vám s MS Teams pomoci:
Ondřej Bulva – bulva@jamu.cz; tel.: 732 908 755;
Vladislav Kruta – kruta@jamu.cz; tel.: 775 688 644;

Využijte BLOOMSBURY DIGITAL RESOURCES!

 

Studenti a pedagogové JAMU mohou právě teď využít zkušební přístup k Bloomsbury Digital Resources a to do 31. 10. 2020!

Drama Online
Databáze Drama online je licencovaná digitální knihovna zaměřená na oblast divadla a literatury. Databáze se rychle rozvíjí, aktuálně obsahuje více než 2 600 divadelních her od 1 000 dramatiků, 400 zvukových her, 325 hodin videa a 370 odborných knih od předních divadelních vydavatelů a společností a nabízí komplexní multimediální zážitek z divadla.

Mezi významné kolekce patří:
BBC Drama Films & Documentaries: Filmové adaptace klasických her od Sofokla, Čechova, Ibsena či Wilda.
Shakespeare’s Globe On Screen 1 & 2: 21 záznamů natočených živě v divadle Globe mezi lety 2008-2015 a 9 produkcí natočených v prostředí Jacobean theater v letech 2016-2018.
The National Theatre Collection: 30 představení britského Národního divadla.

Screen Studies
Databáze Screen Studies je digitální platforma zaměřená na výzkum dějin a teorie filmu. Součástí databáze jsou scénáře, odborné knihy a články, audio či video ukázky. Dále obsahuje studijní pomůcky, například časovou osu historie filmu.

Mezi významné kolekce patří:
The Bloomsbury and Faber Screenplays and Criticism Collection: Sbírka obsahuje oceněné filmové scénáře, filmové kritiky a odborné knihy z oblasti dějin filmu od konce 19. století do současnosti. Sbírka je aktualizována každoročně.
Kolekce Britského filmového institutu: Odborné tituly z knižní série BFI Film Classics, zaměřené na mezníky světové kinematografie, technický a estetický význam filmu či osobní pohledy tvůrců. Sbírka BFI Film Studies sdružuje odborné tituly o historii a teorii filmu, o filmových tvůrcích a filmových hvězdách. Dále obsahuje archivní prameny z oblasti kinematografie a významné publikace filmové kritiky.

Popular Music
Databáze Popular Music je digitální knihovna z oblasti celosvětové populární hudby. Svým zaměřením je určena především pro studenty hudební vědy, divadelního umění nebo kulturních studií. Databáze obsahuje zvukové nahrávky (skladby, alba), odborné knihy, biografie umělců a studijní pomůcky jako časovou osu vývoje populární hudby či interaktivní mapy.

Mezi významné kolekce patří:
Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World: 12 svazků významné encyklopedie z oblasti populární hudby, zahrnuje rozsáhlé bibliografie a diskografie. Svazky 13 a 14 jsou v přípravě.
33 1/3 Series & Global 33 1/3 Series: Drobné publikace zaměřené na jednotlivá alba umělců populární hudby.

Upozornění

Databáze Drama Online , Screen Studies a Popular Music jsou elektronické informační zdroje (EIZ) určené pro vědu, výzkum a výuku na JAMU. Jedná se o komerční informační zdroje, k nimž má JAMU umožněn zkušební přístup od 1. 10. do 31. 10. 2020 a jsou určeny pouze zaměstnancům a studentům JAMU, a to výhradně pro jejich akademickou potřebu.

Více informací v sekci Terms of Use

Přístup k databázím po přihlášení (pouze pro uživatele z JAMU) – shodné s přístupem do EDUROAM a webmailu.

 

Více informací zde

Promoce 24. září 2020 budou na Astorce! Rozpisy a více informací zde!

 

INFORMACE K PROMOCÍM, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2020 DLE NÍŽE UVEDENÝCH ROZPISŮ

Promoce proběhnou ve venkovním atriu Astorky (první patro u knihovny)! 

Absolventi studia dostaví k nácviku a prezentaci:      

 • skupina č. 1 v  9:30   (oficiální zahájení v 10:00 hod.) – Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, Činoherní režie, Divadlo a výchova, Scéngorafie
 • skupina č. 2 v  11:15 hod. (oficiální zahájení v 11:45hod.) – Činoherní herectví, Muzikálové herectví, Divadelní produkce, Jevištní technologie

Absolvent, který neuhradí poplatek (Kč 200,–), nebude se moci promoce zúčastnit! Poplatek uhraďte přes obchodní centrum IS: https://is.jamu.cz/auth/obchod/fakulta/DF/

Podmínkou pro vydání VŠ diplomu je řádně vyplněný výstupní list! K dispozici na studijním oddělení fakulty nebo na webových stránkách fakulty.

Rozpisy promocí zde: 

 

Pozor, pozor! Aktuální informace k promocím dne 4. září 2020!

 

INFORMACE K PROMOCÍM, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 4. ZÁŘÍ 2020 DLE NÍŽE UVEDENÝCH ROZPISŮ

 

Absolventi studia se dostaví k nácviku a prezentaci do místnosti č. 202 následovně:

 • skupina č. 1 v  9:30   (oficiální zahájení v 10:00 hod.),
 • skupina č. 2 v  11:00 hod. (oficiální zahájení v 11:30hod.),
 • skupina č. 3 ve 12:30 hod. (oficiální zahájení ve 13:00 hod.),

 

Absolvent, který neuhradí poplatek (Kč 200,–), nebude se moci promoce zúčastnit! Poplatek uhraďte přes obchodní centrum IS: https://is.jamu.cz/auth/obchod/fakulta/DF/

 

Podmínkou pro vydání VŠ diplomu je řádně vyplněný výstupní list! Ten je k dispozici na studijním oddělení fakulty nebo ke stažení na webových stránkách fakulty.

Rozpisy skupin pro termín 4. září 2020:

Promoce_2020_09_04_Rozpisy_skupin

 

 

Zápis studentů nastupujících ke studiu proběhne 1. září!

 

Zápis studentů nastupujících do prvních rončíků

Zápis pro všechny studenty nastupující do prvních ročníků proběhne 1. září od 10.00 v místnosti č. 104 (Mozartova 1, první patro). Zápis je POVINNÝ a týká se všech studentů nastupujících do bakalářského, magisterského či magisterského navazujícího studia (s výjimkou studentů, kteří u nás absolvovali bakalářský program a pokračují v navazujícím magisterském studiu). 

Těšíme se na Vás! 

DF