Do 28. března lze podat žádost o Sociální stipendium DF!

 

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM DF

Stipendium je určeno studentům s výbornými studijními výsledky, kteří se dlouhodobě nacházejí ve složité sociální situaci a získávání finančních prostředků může ohrozit jejich studijní výsledky nebo studium samotné. Tito studenti mohou žádat o Sociální stipendium na základě Stipendijního řádu čl. 9.  Studenti žádající o Sociální stipendium DF musí řádně plnit všechny své studijní povinnosti.

Předepsaný formulář žádosti: žádost o udělení Sociálního stipendia DF je ke stažení na internetových stránkách JAMU: https://df.jamu.cz/studium/dokumenty-souvisejici-se-studiem/

Termíny:

Pro let semestr akademického roku 2023/24 je termín vyhlášení začátku podávání žádostí o Sociální stipendium 4. března 2024.

Absolvovat pohovor s předsedou Komise pro udělování Sociálního stipendiaodevzdat žádost je nutné do 28. března 2024 do 12:00 hod. Žádosti podané po termínu nebudou postoupeny k dalšímu projednávání.

Průběh vyřizování žádosti:

  1. Žadatel absolvuje osobní pohovor s předsedou Komise pro udělování Sociálního stipendia z důvodu projednání formálních náležitostí žádosti. Žadatel si s předsedou komise osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dohodne termín schůzky. Na setkání žadatel předloží:

            – žádost na předepsaném formuláři s popsáním současné sociální situace žadatele

            – podrobné vyjádření vedoucího ateliéru obsahující mj. zhodnocení dosavadních studijních a tvůrčích výsledků a plnění studijních povinností žadatele.

  1. Žadatel doručí výše zmíněnou žádost i s přílohami na sekretariát děkana DF JAMU.
  2. Komise projedná žádost.

            členové komise:  doc. Ing. David Strnad, předseda komise

                                           doc. MgA. Blanka Chládková

                                           doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

                                           Ing. Mgr. Alena Valentová

                                           MgA. Jakub Mareš

                                           BcA. Jana Mlatečková                                   

  1. Komise po projednání předloží návrh na udělení/neudělení stipendií děkanovi fakulty.
  2. Děkan fakulty rozhodne o udělení/neudělení stipendií jednotlivým žadatelům.
  3. Rozhodnutí děkana bude žadateli oznámeno prostřednictvím sekretariátu děkana DF JAMU.