Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící (DVN)

Ateliér byl založen v roce 1992 původně pod názvem Výchovná dramatika pro Neslyšící se zaměřením na pohybové výchovné disciplíny (VDN) jako tříleté bakalářské studium. Od roku 2007 s možností navazujícího magisterského studia v denní formě, které je koncipováno jako umělecko – pedagogický obor. Studium je umožněno neslyšícím i slyšícím studentům.  Založení tohoto umělecko-pedagogického oboru na Divadelní fakultě JAMU v Brně bylo především vstřícným počinem vůči neslyšícím zájemcům o vysokoškolské studium. Pochopení pro tuto minoritu bylo vyjádřeno přijetím tlumočníka českého znakového jazyka do plného úvazku.

V bakalářském stupni studia je akcentován osobnostní růst každého studenta, důraz je kladen také na pohybové dovednosti v rámci pohybových disciplín a je rozvíjena schopnost studenta být komunikativní tvůrčí osobností především v oblasti pedagogické i umělecké. Jedním ze stěžejních předmětů oboru je „Pohybové divadlo“, kde dochází k syntéze několika předmětů. Jsou to především předměty pohybové: Základní pohybová průprava, Speciální pohybová průprava, Akrobacie, Tanec klasický i moderní, společenský i historický, Práce s náčiním i žonglování. Důležité je také propojení na teoretické předměty jako je psychologie, pedagogika, didaktika, speciální pedagogika. Předmět Pohybové divadlo je od začátku koncipován jako „laboratoř“, kde se hledají a nalézají nové cesty divadla Neslyšících a také možnosti využití divadelních postupů ve speciálním i inkluzívním vzdělávání. V současnosti je studijní obor obohacován o aktuální inovační postupy, které se týkají například zpřístupnění hudebně dramatického žánru Neslyšícím, kde je výraznou složkou jevištní forma znakového jazyka a její intenzivní výzkum.  Zásadní je i mezioborová spolupráce a spolupráce s dalšími kulturně vzdělávacími institucemi, které nám poskytují konkrétní zpětnou vazbu, inspirující podněty, ale také konkrétní poptávku spolupráce, která probíhá na umělecko-pedagogické platformě.

Smyslem studia je připravovat odborníky pro praxi s akceptací ke specifikům studentů i cílových skupin dětí, mládeže a dospělých. V bakalářském stupni studia je tedy současně kladem důraz na kultivaci a vzdělávání v oblasti uměleckého využití českého znakového jazyka, a současně uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. Je rozvíjena divadelní oblast tohoto oboru a je zkoumána možnost divadla jako výchovného prostředku. A to aktivní tvorbou inscenací hraných sluchově postiženými dětmi a mládeží a také tvorbou inscenací pro děti a mládež i dospělé. Divadelní inscenace je umělecká tvorba a zároveň výchovný prostředek. Pro Neslyšící je i nástrojem sebeuvědomění, terapie, komunikace, edukace. Při zachování specifičnosti této tvorby mohou tyto inscenace komunikovat s diváky neslyšícími i slyšícími. Realizace takovéto inscenace má dopad v rovině pedagogické i sociální.

 Důležitá je společenská orientace, nalezení adekvátních výrazových prostředků vyplývajících z věku dětí a mládeže, dospělých. A také z povahy instituce, pro kterou je inscenace tvořena (škola, mimoškolní zařízení, ZUŠ, kluby, spolky, občanská sdružení).

Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící připravuje absolventy pro profesionální a amatérskou divadelní tvorbu především pro děti a mládež. Zkoumá možnosti aktivního zapojení dětských diváků do divadelního představení, rozvíjí možnosti plnohodnotného zážitku a prožitku u sluchově postižených dětí a mládeže.

Absolventi nacházejí uplatnění ve sféře vzdělávání i kultury. Potvrzuje se v praxi, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy ve výuce neslyšících dětí a mládeže. A vytvoření dětské či mládežnické inscenace má dopad pedagogický, sociální i terapeutický. Absolventi bakalářského stupně studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Dále se absolventi bakalářského stupně studia mohou například uplatnit jako lektoři volnočasových aktivit v organizacích a institucích, které se zaměřují na oblast umění ve výchově a vzdělávání a v divadlech i při realizaci vlastních tvůrčích projektových aktivit.

Cílem magisterského stupně studia specializace divadlo a výchova pro Neslyšící je připravit odborníky s pedagogickým a uměleckým vzděláním.

Po úspěšném splnění všech požadavků náročného bakalářského studia DVN, kde je akcentován osobnostní růst každého studenta a rozvíjena jeho schopnost být komunikativní tvůrčí osobností především v oblasti pedagogické, v magisterském studiu se rozvíjí především divadelní oblast tohoto oboru a zkoumá se možnost divadla jako výchovného prostředku. A to aktivní tvorbou inscenací hraných sluchově postiženými dětmi a mládeží a také tvorbou inscenací pro děti, mládež a dospělé.

V magisterském studiu DVN získávají studenti kromě rozvoje pedagogických kompetencí také nové poznatky z oblasti dramaturgické přípravy inscenace, tvorby scénáře, režie. Posilují své dovednosti v oblasti herectví, seznamují se se základy scénografie. Akcentována jsou specifika, která vyplývají z daných možností této minority.                               

V ateliéru vznikly inscenace, které reprezentovaly Divadelní fakultu Janáčkovy akademii múzických umění v Brně na mezinárodních i tuzemských festivalech a to například v USA, Číně, ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku, Holandsku, Belgii, Lotyšsku, Švédsku, Slovensku, Slovinsku, Kosovu.

Našim studentům se dostalo na festivalech u nás i v zahraničí zadostiučinění, prožívali radost z úspěchu, z ocenění, z komunikace s publikem. Bariéry mezi herci a diváky se v okamžicích divadelní prezentace ztrácely. Komunikace pomáhá Neslyšícím budovat jejich vlastní sebeúctu, pomáhá jim ukotvit vlastní identitu, posiluje jejich samostatnost a sebejistotu. Ve slyšící veřejnosti se formuje kladnější vztah k poznávání této minority, to může vést k plnějšímu pochopení, k následné akceptaci, respektu a porozumění.

Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící v současnosti spolupracuje také s absolventy, kteří se uplatňují v oboru a zaujímají respektované pozice nejen v České republice, ale také v zahraničí. A to především na Slovensku, ve Slovinsku, ve Velké Británii, na Islandu, v Lotyšsku. Je velmi pozitivní, že jsme ve stálém kontaktu a můžeme také tímto způsobem získat zpětnou vazbu a modifikovat další vývoj našeho ateliéru.

Aktuální tendence a směřování v oboru – rozvoj cirkusových dovedností, tandemová spolupráce, intenzivnější zájem o syntézu příbuzných oborů – divadlo a speciální pedagogika, expresivní terapie, průnik do oblasti tlumočení i neslyšícími tlumočníky s hereckou průpravou v rámci  divadla a v České televizi.

Studenti ateliéru