Ateliér divadlo a výchova

Ateliér divadlo a výchova

Ateliér dramatické výchovy Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně byl založen v roce 1992. Ta tu dlouhou řadu let prošel mnoha zásadními  změnami organizačními, obsahovými i personálními. Původně čtyřleté magisterské studium se změnilo na dvoustupňové (tříleté bakalářské a dvouleté magisterské), otevřela se i možnost doktorského studia. Původně tříčlenný tým pedagogů se proměnil díky mnoha okolnostem (i těm, které bychom mohli označit jako „nepřízeň osudu“) v současný velmi mladý tým složený nejen z absolventů oboru divadlo a výchova, ale jsou v něm zastoupeni absolventi režie, dramaturgie, rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, fyzického divadla.

Ateliér jsme od počátku jeho vzniku vnímali nejen jako prostor pro výuku studentů, ale především jako výzkumné pracoviště, příležitost pro experimentování, prověřování zaběhnutých postupů v oboru. Na základě nových zkušeností se stále se proměňoval a proměňuje obsah studia i jeho skladba. A především a zcela zásadně se pak změnilo naše chápání oboru jako takového. Nezastupitelnou roli jistě hrála i existence oboru na poli Divadelní fakulty, úzký kontakt s ostatními ateliéry a jejich pedagogy a v neposlední řadě pak i pro všechny  obory fakulty společné doktorské studium, které je nedocenitelnou platformou pro výměnu názorů mezi všemi divadelními profesemi mezi něž je  počítán i obor divadlo a výchova.V akademickém roce 2007/2008 pak došlo ke změně názvu Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU na Ateliér divadla a výchovy.
Obor divadlo a výchova v našem pojetí zahrnuje:

  • vzdělávání v oblasti divadla v rámci všeobecného vzdělávání (základní školy a gymnázia), středního odborného (střední pedagogické školy a pedagogická lycea) a základního uměleckého vzdělávání (základní umělecké školy), ale i jednorázové vzdělávací aktivity (divadelní dílny, divadelně zaměřené projekty)
  • oblast divadla ve výchově (divadlo fórum, dílny k profesionálním inscenacím, divadlo pro děti a mládež, interaktivní a participační divadlo, divadelní dílny)
  • oblast amatérského divadla (hraného děti, mládeží nebo dospělými).

V Ateliéru Divadlo a výchova se uskutečňují tři stupně studia koncipovaného jako studium umělecko-pedagogické.

  • V bakalářském studiu oboru Dramatická výchova je výuka zaměřena na praktické dovednosti (hlasové, pohybové, herní, herecké, režijně dramaturgické, sociálně komunikační), na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získávání základních teoretických znalostí z oblasti dramatického umění. Studenti vykonají státní zkoušky z předmětů pedagogika, psychologie a didaktika dramatické výchovy, které je opravňují k vykonávání učitelské profese a státní zkoušky z dějin českého a světového divadla a z teorie divadla. Studium zakončí kromě státních zkoušek obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářského absolventského  projektu.
  • Dvouleté magisterské navazující studium oboru Divadlo a výchova je zaměřeno především na získávání dalších teoretických znalostí z oblasti dramatického umění a na vlastní autorskou režijně dramaturgickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionální skupinou (skupiny dětí, mládeže, amatérské soubory dospělých, skupiny se specifickými potřebami apod.).

Absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu Dramatická umění, společném pro všechny obory Divadelní fakulty JAMU.  Studijní plán zaměřen na rozšíření teoretických znalostí, na vlastní výzkum studentů vztahující se k tématu zpracovávané disertační práce, na vlastní tvůrčí a pedagogickou činnost a další vedlejší výzkumné oborové projekty.